Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 29. janvārī iesniedza Rechtbank Den Haag, tiesas sēžu vieta Zwolle (Nīderlande) – O.T. E./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Lieta C-66/21)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank Den Haag, tiesas sēžu vieta Zwolle

Pamatlietas puses

Prasītājs: O.T. E.

Atbildētājs: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prejudiciālie jautājumi

a) Vai Direktīvas 2004/81 1 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, tā kā Nīderlande savos tiesību aktos nav noteikusi šajā tiesību normā garantētā nogaidīšanas perioda sākumu, šis nogaidīšanas periods automātiski sākas dienā, kad trešās valsts valstspiederīgais ziņo (paziņo) Nīderlandes iestādēm par cilvēku tirdzniecību?

b) Vai Direktīvas 2004/81 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, tā kā Nīderlande savos tiesību aktos nav noteikusi šajā tiesību normā garantētā nogaidīšanas perioda ilgumu, šis nogaidīšanas periods automātiski beidzas pēc tam, kad ir iesniegta sūdzība par cilvēku tirdzniecību vai kad attiecīgais trešās valsts valstspiederīgais ir paudis nodomu atteikties no sūdzības iesniegšanas?

Vai ar izbraukšanas rīkojumiem Direktīvas 2004/81 6. panta 2. punkta izpratnē ir jāsaprot arī pasākumi trešās valsts valstspiederīgā izraidīšanai no dalībvalsts teritorijas uz citas dalībvalsts teritoriju?

a) Vai Direktīvas 2004/81 6. panta 2. punkts nepieļauj pārsūtīšanas lēmuma pieņemšanu šīs direktīvas 6. panta 1. punktā garantētajā nogaidīšanas periodā?

b) Vai Direktīvas 2004/81 6. panta 2. punkts nepieļauj jau pieņemta pārsūtīšanas lēmuma izpildi vai sagatavošanos tā izpildei šīs direktīvas 6. panta 1. punktā garantētajā nogaidīšanas periodā?

____________

1 Padomes Direktīva 2004/81/EK (2004. gada 29. aprīlis) par uzturēšanās atļauju, kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar kompetentajām iestādēm (OV 2004, L 261, 19. lpp.).