Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. februára 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy Warszawa - Poľská republika) - Artur Weryński/Mediatel 4B Spółka z o.o.

(vec C-283/09)1

(Súdna spolupráca v občianskych veciach - Vykonávanie dôkazov - Vypočutie svedka dožiadaným súdom na žiadosť dožadujúceho súdu - Náhrada svedkom)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy Warszawa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Artur Weryński

Žalovaná: Mediatel 4B Spółka z o.o.

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Výklad nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 174, s. 1; Mim. vyd. 019/004, s. 121) - Vypočutie svedka súdom jedného členského štátu na žiadosť súdu iného členského štátu - Náhrada svedkom - Možnosť dožiadaného súdu žiadať od dožadujúceho súdu vyplatenie preddavku v prospech vypočúvaného svedka

Výrok rozsudku

Články 14 a 18 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach sa majú vykladať v tom zmysle, že dožadujúci súd nie je povinný zaplatiť dožiadanému súdu preddavok na náhradu nákladov vyplatených svedkovi, alebo mu dodatočne nahradiť náklady vyplatené vypočutému svedkovi.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 244, 10.10.2009.