Language of document :

Žalba koju je 23. veljače 2021. podnio Maen Haikal protiv presude Općeg suda od 16. prosinca 2020. u predmetu T-189/19, Maen Haikal/Vijeće Europske unije

(predmet C-113/21 P)

Jezik postupka: bugarski

Stranke

Žalitelj: Maen Haikal (zastupnik: S. Koev, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

proglasi ovu žalbu u punom opsegu dopuštenom i osnovanom i proglasi dopuštenim sve u njoj istaknute žalbene razloge;

utvrdi da se pobijana presuda Općeg suda može ukinuti u cijelosti;

poništi Provedbenu odluku Vijeća (ZVSP) 2019/87 od 21. siječnja 2019. o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije, u dijelu u kojem se obje odluke odnose na Maena Haikala;

poništi Provedbenu uredbu Vijeća (EU) 2019/851 od 21. siječnja 2019. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/20122 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji, u dijelu u kojem se obje uredbe odnose na Maena Haikala;

poništi Odluku Vijeća (ZVSP) 2019/806 od 17. svibnja 2019. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije, u dijelu u kojem se odnosi na Maena Haikala;

poništi Provedbenu uredbu Vijeća (EU) 2019/7983 od 17. svibnja 2019. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji, u dijelu u kojem se odnosi na Maena Haikala;

Vijeću Europske unije naloži snošenje ukupnih troškova žalitelja, svih izdataka, honorara itd. u vezi s njegovim odvjetničkim zastupanjem.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1. Pogreška koja se tiče prava a koju je počinio Opći sud jer je smatrao da je Vijeće pravilno primijenilo presumpciju statusa vodećeg poslovnog čovjeka koji djeluje u Siriji, iako za tu presumpciju nema pravne osnove i premda je neproporcionalna u odnosu na zakonom propisani cilj.

2. Povreda načela proporcionalnosti (čl. 49. Povelje EU-a o temeljnim pravima).

3. Povreda pravila o dokazivanju jer nisu postojali dokazi za primjenu presumpcije i isključenje primjene članka 27. stavka 3. i članka 28. stavka 3. Odluke 2013/255, kako je izmijenjena Odlukom 2015/1836.

4. Pogreška u ocjeni koja je potvrđena pravnim aktima Vijeća kojima je žaliteljevo ime uklonjeno s popisa sankcija.

____________

1 SL 2019., L 18 I , str. 4.

2 SL 2012., L 16, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 10., str. 205.)

3 SL 2019., L 132 , str. 1.