Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Obersten Gerichtshof (Østrig) den 25. februar 2021 – BT mod Laudamotion GmbH

(Sag C-111/21)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Obersten Gerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger og revisionsappellant: BT

Sagsøgt og revisionsindstævnt: Laudamotion GmbH

Præjudicielle spørgsmål

Skal en passagers psykiske skade, som er forårsaget af en ulykke, og som udgør en sygdom, betragtes som en »tilskadekomst«, jf. artikel 17, stk. 1, i konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring, som den 28. maj 1999 blev vedtaget i Montreal, den 9. december 1999 blev undertegnet af Det Europæiske Fællesskab og den 5. april 2001 blev godkendt ved Rådets beslutning 2001/539/EF 1 ?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende:

Er den nævnte konventions artikel 29 til hinder for et erstatningskrav, som ville være berettiget i henhold til den nationale lovgivning, der finder anvendelse?

____________

1     Rådets afgørelse 2001/539/EF af 5.4.2001 om Det Europæiske Fællesskabs godkendelse af konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montreal-konventionen) (EFT 2001, L 194, s. 38).