Language of document : ECLI:EU:F:2013:148

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

7. října 2013

Věc F‑57/12

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Příspěvek v invaliditě – Odpočet výše pohledávky orgánu – Žaloba zčásti zjevně nepřípustná a zčásti po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se L. Marcuccio v podstatě domáhá zrušení rozhodnutí Evropské komise o odpočtení částky v celkové výši 1 661 eur z příspěvků v invaliditě, které mu byly vyplaceny za měsíce červen, červenec, srpen a září roku 2011, a náhrady škody, kterou z důvodu tohoto odpočtu utrpěl.

Rozhodnutí:      Žaloba se zčásti odmítá jako zjevně nepřípustná a zčásti zamítá jako po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná. Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí, a to včetně nákladů souvisejících s řízením o předběžných opatřeních ve věcech F‑57/12 R a T‑464/12 P(R). Luigimu Marcucciovi se ukládá povinnost zaplatit Soudu pro veřejnou službu částku ve výši 2 000 eur.

Shrnutí

1.      Úředníci – Rozhodnutí nepříznivě zasahující do právního postavení – Povinnost uvést odůvodnění – Rozhodnutí vydané v souvislostech, které jsou adresátovi známy

(Služební řád, čl. 25 druhý pododstavec)

2.      Soudní řízení – Soudní výdaje – Náklady vynaložené Soudem pro veřejnou službu z důvodu zneužívající žaloby podané úředníkem – Uložení náhrady uvedených výdajů úředníkovi

[Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 94 písm. a)]

1.      Povinnost odůvodnit rozhodnutí nepříznivě zasahující do právního postavení má za cíl poskytnout dotčené osobě dostatečné informace pro zjištění, zda je rozhodnutí opodstatněné, nebo zda je stiženo vadou, která umožňuje napadnout jeho legalitu, a umožnit unijnímu soudu vykonávat přezkum legality napadeného rozhodnutí. Rozhodnutí je tedy dostatečně odůvodněné, jestliže je akt, který je předmětem žaloby, vydán v souvislostech, které jsou dotyčnému úředníku známy a které mu umožňují pochopit dosah opatření přijatého ve vztahu k němu.

(viz body 30 a 31)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 7. října 2009, Marcuccio v. Komise, F‑3/08, bod 27 a citovaná judikatura; 1. prosince 2010, Gagalis v. Rada, F‑89/09, bod 67 a citovaná judikatura

2.      Článek 94 písm. a) jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu stanoví, že vynaložil-li Soud náklady, kterým bylo možno předejít, zejména má-li žaloba zjevně zneužívající charakter, může účastníku řízení, který je způsobil, uložit jejich úplnou nebo částečnou náhradu, aniž by výše této náhrady mohla přesáhnout částku 2 000 eur. Žaloba zjevně zneužívajícím způsobem odčerpává zdroje Soudu, pokud žalobce neuvede žádné informace týkající se důvodů rozhodnutí orgánu, které mu však tento orgán poskytl a o kterých žalobce před podáním žaloby věděl.

(viz body 55 a 56)