Language of document :

2007 m. gegužės 21 d. Riigikohus (Estijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JK Otsa Talu OÜ prieš Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Byla C-241/07)

Proceso kalba: estų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Riigikohus

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: JK Otsa Talu OÜ

Atsakovė: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Prejudiciniai klausimai

Ar 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/19991 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiančio bei panaikinančio tam tikrus reglamentus 22-24 straipsniuose numatytos paramos agrarinei aplinkosaugai tikslus atitinka tai:

kad parama nuolat teikiama tik tiems pareiškėjams, kurių atžvilgiu pagal atitinkamą programą jau praėjusiais biudžetiniais metais buvo priimtas sprendimas suteikti paramą agrarinei aplinkosaugai ir kurie prisiima agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimus

arba

kad kiekvienais biudžetiniais metais taip pat remiami nauji pareiškėjai, kurie pasirengę įsipareigoti plėtoti aplinkai palankią gamybą ir pritaiko savo gamybą atitinkamiems reikalavimams?

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą atitiktų b alternatyvą, ar tuo atveju, jei vykdant programą paaiškėja, jog pirmos paramos skyrimui nebeužtenka biudžeto lėšų, Europos Sąjungos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 24 straipsnio 1 dalis kartu su 37 straipsnio 4 dalimi ir 39 straipsniu leidžia valstybei narei

pakeisti ankstesnes nuostatas ir reikalavimus, susijusius su paraiškos teikimu ir paramos agrarinei aplinkosaugai skyrimu, ir numatyti, kad paramos galima prašyti tik tada, kai praeitais biudžetiniais metais pareiškėjo atžvilgiu buvo priimtas sprendimas suteikti paramą ir todėl jam taikomas galiojantis įpareigojimas plėtoti aplinkai palankią gamybą

arba

proporcingai sumažinti paramą visiems pareiškėjams, atitinkantiems paramos agrarinei aplinkosaugai sąlygas?

____________

1 - OL L 160, p. 80