Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Riigikohus (Estland) op 21 mei 2007 - JK Otsa Talu OÜ / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Zaak C-241/07)

Procestaal: Ests

Verwijzende rechter

Riigikohus

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: JK Otsa Talu OÜ

Verwerende partij: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Prejudiciële vragen

Stemt het overeen met de doelstellingen van steun voor milieumaatregelen in de landbouw op grond van de artikelen 22 tot en met 24 van verordening (EG) nr. 1257/1999(1) van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en instelling van een aantal verordeningen:

a)    als bij voortduring slechts steun wordt verleend aan aanvragers ten gunste van wie in het kader van het betrokken programma reeds in het voorafgaande begrotingsjaar een besluit tot steunverlening voor milieumaatregelen in de landbouw is genomen en die aan een verbintenis inzake milieumaatregelen voor de landbouw zijn onderworpen,

of

b)    als in elk begrotingsjaar ook steun wordt verleend aan nieuwe aanvragers, die bereid zijn om zich tot milieuvriendelijke productie te verbinden en dienovereenkomstig hun productie volgens de vereisten inrichten?

Indien het antwoord op de eerste vraag het alternatief b is, staan de artikelen 24, lid 1, juncto artikel 37, lid 4, en artikel 39 van verordening nr. 1257/1999 een lidstaat toe om ingeval in het kader van het programma blijkt dat er niet meer voldoende begrotingsruimte is voor de toekenning van de eerste steun,

a)    de oorspronkelijke regelingen en voorwaarden voor het aanvragen en toekennen van steun voor milieumaatregelen in de landbouw te wijzigen en te bepalen dat de steun slechts dan kan worden aangevraagd als in het voorafgaande begrotingsjaar ten gunste van de aanvrager een besluit over de verlening van steun is genomen en hij daardoor onderworpen is aan een verbintenis tot milieuvriendelijke productie,

of

b)    de steun voor alle aanvragers die aan de voorwaarden voor steun voor milieumaatregelen in de landbouw voldoen, in gelijke verhoudingen te korten?

____________

1 - ) PB L 160, blz. 80.