Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus (Estónsko) 21. mája 2007 - JK Otsa Talu OÜ/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(vec C-241/07)

Jazyk konania: estónčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Riigikohus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: JK Otsa Talu OÜ

Žalovaný: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Prejudiciálne otázky

Je v súlade s cieľom podpory pre agroenvironmentálne opatrenia podľa článkov 22 až 24 nariadenia Rady (ES) č. 1257/19991 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia,

a)    ak sa neustále poskytuje podpora len takým žiadateľom, ktorým bolo už minulý rozpočtový rok v rámci príslušného programu vydané rozhodnutie o poskytnutí podpory pre agroenvironmentálne opatrenia a ktorí v súvislosti s agroenvironmentálnymi opatreniami prevzali záväzok,

alebo

b)    ak v každom rozpočtovom roku sú podporovaní aj noví žiadatelia, ktorí sú ochotní prevziať záväzok environmentálne priaznivej výroby a ktorí na základe toho prispôsobia svoju výrobu stanoveným požiadavkám?

Ak je odpoveďou na prvú otázku alternatíva b), umožňuje v takomto prípade článok 24 ods. 1 v spojení s článkom 37 ods. 4 a článkom 39 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 členskému štátu vtedy, keď v rámci programu vyjde najavo, že na pridelenie vyššie uvedenej podpory už nie je dostatok rozpočtových prostriedkov,

a)    zmeniť pôvodné právne predpisy a požiadavky týkajúce sa predloženia žiadosti a poskytnutia podpory na agroenvironmentálne opatrenia a stanoviť, že o podporu možno žiadať len vtedy, keď žiadateľovi bolo v minulom rozpočtovom roku vydané rozhodnutie o poskytnutí podpory a z tohto dôvodu žiadateľ podlieha právoplatnému záväzku environmentálne priaznivej výroby,

alebo

b)    v rovnakom pomere znížiť podpory všetkým žiadateľom, ktorí spĺňajú požiadavky pre podporu na agroenvironmentálne opatrenia?

____________

1 - Ú. v. ES L 160, s. 80; Mim. vyd. 03/025, s. 391.