Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Riigikohus (Estland) den 21 maj 2007 - JK Otsa Talu OÜ mot Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Mål C-241/07)

Rättegångsspråk: estniska

Hänskjutande domstol

Riigikohus

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: JK Otsa Talu OÜ

Svarande: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Tolkningsfrågor

Är det förenligt med syftet med rådets förordning (EG) nr 1257/1999(1) av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar,

om endast de sökande som redan under föregående budgetår har beviljats stöd för miljöåtgärder inom jordbruket och som redan har åtagit sig att bedriva miljövänligt jordbruk, fortlöpande beviljas ett stöd,

eller

om det varje budgetår främjas även nya sökande som är beredda att åta sig miljövänlig produktion och som i motsvarande mån anpassar sin produktion efter kraven?

Om den första frågan skall besvaras enligt alternativ b) ovan, är det enligt artiklarna 24.1, 37.4 och 39 i rådets förordning nr 1257/1999 möjligt för en medlemsstat att, om det inom ramen för programmet visar sig att det inte längre finns tillräckliga budgeterade medel för att betala det första stödet,

ändra de ursprungliga reglerna och kraven avseende ansökan och beviljande av stöd för miljöåtgärder inom jordbruket och föreskriva att ett stöd endast kan sökas av den som under föregående budgetår har beviljats ett stöd och därmed omfattas av ett gällande åtagande om miljövänlig produktion,

eller

minska stödet till samtliga sökande som uppfyller kraven för ett stöd för miljöåtgärder inom jordbruket i samma utsträckning ?

____________

1 - EGT L 160, s. 80.