Language of document : ECLI:EU:C:2009:337

Věc C-241/07

JK Otsa Talu OÜ

v.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Riigikohus)

„EZOZF – Nařízení (ES) č. 1257/1999 – Podpora Společenství pro rozvoj venkova – Podpora agroenvironmentálních metod produkce“

Shrnutí rozsudku

Zemědělství – Společná zemědělská politika – Financování z EZOZF – Podpora pro rozvoj venkova – Podpora agroenvironmentálních metod produkce

(Nařízení Rady č. 1257/1999, ve znění nařízení č. 2223/2004, čl. 24 odst. 1, čl. 37 odst. 4 a čl. 39 odst. 3)

Ustanovení čl. 24 odst. 1 nařízení č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), ve znění nařízení č. 2223/2004, ve spojení s čl. 37 odst. 4 a článkem 39 tohoto nařízení, nebrání tomu, aby členský stát z důvodu nedostatku rozpočtových prostředků omezil kategorii příjemců podpory pro rozvoj venkova pouze na zemědělce, v jejichž prospěch již bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí takové podpory z titulu předchozího rozpočtového roku.

Pokud jde o cíl nařízení č. 1257/1999, který se týká podpory agroenvironmentálního rozvoje a rozvoje venkova obecně, musí členské státy usilovat o odpovídající správu svých finančních zdrojů tak, aby každému způsobilému žadateli ve smyslu téhož nařízení bylo umožněno čerpání podpory na rozvoj venkova. Nicméně podle čl. 37 odst. 4 a čl. 39 odst. 3 nařízení č. 1257/1999 mohou členské státy stanovit dodatečné nebo přísnější podmínky pro poskytování podpory Společenství pro rozvoj venkova za předpokladu, že tyto podmínky budou v souladu s cíli a požadavky stanovenými v uvedeném nařízení a že, je-li to nezbytné, budou podpůrná opatření za účelem zajištění slučitelnosti a souladu následně členskými státy upravena. Sestavování režimu agroenvironmentálních podpor se tak může vyvíjet, avšak při přizpůsobování uvedeného režimu musí být respektovány cíle uvedeného nařízení.

S ohledem na kontext související s nedostatkem rozpočtových prostředků v dotčeném členském státě, spadá volba provedená vnitrostátním zákonodárcem směřující k omezení kategorie zemědělců, kteří mohou čerpat podporu pro rozvoj venkova pouze na ty zemědělce, kteří již v průběhu předchozího rozpočtového roku přijali agroenvironmentální závazky, do rámce rozhodovacího prostoru, kterým členské státy disponují podle nařízení č. 1257/1999.

(viz body 38–40, 48, 54 a výrok)