Language of document : ECLI:EU:C:2009:337

Mål C‑241/07

JK Otsa Talu OÜ

mot

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(begäran om förhandsavgörande från Riigikohus)

”EUGFJ – Förordning (EG) nr 1257/1999 – Gemenskapsstöd till utveckling av landsbygden – Stöd till miljövänliga produktionsmetoder inom jordbruket”

Sammanfattning av domen

Jordbruk – Gemensam jordbrukspolitik – Finansiering genom EUGFJ – Stöd till utveckling av landsbygden – Stöd till miljövänliga produktionsmetoder inom jordbruket

(Rådets förordning nr 1257/1999, i dess lydelse enligt förordning nr 2223/2004, artiklarna 24.1, 37.4 och 39.3)

Bestämmelserna i artikel 24.1 i förordning nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden, i dess lydelse enligt förordning nr 2223/2004, jämförd med artiklarna 37.4 och 39 i denna förordning, utgör inte hinder för att en medlemsstat, på grund av otillräckliga budgetmedel, ändrar villkoren för beviljande av stöd till utveckling av landsbygden på ett sätt som innebär att den grupp som kan beviljas stöd begränsas till jordbrukare som redan har beviljats sådant stöd under föregående budgetår.

Med hänsyn till det med förordning nr 1257/1999 eftersträvade målet att gynna utvecklingen på miljöområdet och på landsbygden i allmänhet, ska medlemsstaterna anstränga sig att förvalta sina finansiella resurser på ett korrekt sätt så att varje sökande som uppfyller villkoren för att beviljas stöd enligt samma förordning kan komma i åtnjutande av stöd till utveckling av landsbygden. Medlemsstaterna får emellertid enligt artiklarna 37.4 och 39.3 i förordning nr 1257/1999 införa ytterligare eller strängare krav för att bevilja stöd från gemenskapen till landsbygdens utveckling, under förutsättning att sådana villkor står i överensstämmelse med målen och kraven i denna förordning och att stödåtgärderna vid behov kan revideras i efterhand, så att förenligheten och överensstämmelsen kan säkerställas. Då det är möjligt att utveckla stödordningen för miljöåtgärder inom jordbruket bör anpassningen av densamma ske med beaktande av målen i denna förordning.

Med beaktande av att medlemsstaten i fråga inte förfogade över de budgetmedel som behövdes för år 2005, omfattades den nationella lagstiftarens beslut att begränsa den kategori av jordbrukare som kunde beviljas stöd till utveckling av landsbygden till jordbrukare som redan föregående budgetår hade åtagit sig att bedriva miljövänligt jordbruk av det handlingsutrymme som medlemsstaterna förfogar över enligt förordning nr 1257/1999.

(se punkterna 38–40, 48 och 54 samt domslutet)