Language of document :

2009 m. birželio 4 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Riigikohus (Estijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) JK Otsa Talu OÜ prieš Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Byla C-241/07)1

(EŽŪOGF - Reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 - Bendrijos parama kaimo plėtrai - Parama aplinkai palankiai gamybai plėtoti)

Proceso kalba: estų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Riigikohus

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: JK Otsa Talu OÜ

Atsakovė: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Riigikohus - 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiančio bei panaikinančio tam tikrus reglamentus (OL L 160, p. 80; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 25 t., p. 391) 22 ir 23 straipsnių, 24 straipsnio 1 dalies, 37 straipsnio 4 dalies ir 39 straipsnio išaiškinimas - Nacionalinės teisės aktai, numatantys paramos agrarinei aplinkosaugai skyrimą tik tiems pareiškėjams, kurie praėjusiais biudžetiniais metais jau gavo paramą, ir neįtraukiantys naujų pareiškėjų, įsipareigojančių pritaikyti savo gamybą agrarinės aplinkosaugos reikalavimams

Rezoliucinė dalis

1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies keičiančio bei panaikinančio tam tikrus reglamentus, iš dalies pakeisto 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2223/2004, 24 straipsnio 1 dalies nuostatos, skaitomos kartu su šio reglamento 37 straipsnio 4 dalimi ir 39 straipsniu, nedraudžia valstybei narei dėl biudžeto lėšų trūkumo apriboti paramos kaimo plėtrai gavėjų sąrašą ir ją suteikti tik ūkininkams, kurių atžvilgiu jau praėjusiais biudžetiniais metais buvo priimtas sprendimas skirti tokią paramą.

____________

1 - OL C 170, 2007 7 21.