Language of document :

Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 4. jūnija spriedums (Riigikohus (Igaunijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - JK Otsa Talu OÜ/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(lieta C-241/07) 1

ELVGF - Regula (EK) Nr. 1257/1999 - Kopienas atbalsts lauku attīstībai - Atbalsts agrovides ražošanas praksei

Tiesvedības valoda - igauņu

Iesniedzējtiesa

Riigikohus

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: JK Otsa Talu OÜ

Atbildētājs: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Riigikohus - 22., 23., 24. panta 1. punkta, 37. panta 4. punkta un 39. panta interpretācija Padomes 1999. gada 17. maija Regulā (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu (OV L 160, 80. lpp.) - Valsts tiesiskais regulējums, kas paredz atbalstu agrovidei tikai tiem pieteikuma iesniedzējiem, kuriem jau iepriekšējā saimnieciskajā gadā ir piešķirts atbalsts, un jaunu pieteikuma iesniedzēju, kas apņemas īstenot ražošanu atbilstoši agrovides prasībām, izslēgšana

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1999. gada 17. maija Regulas (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu, kas grozīta ar Padomes 2004. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 2223/2004, 24. panta 1. punkts, aplūkojot to kopsakarā ar šīs regulas 37. panta 4. punktu un 39. pantu, pieļauj to, ka dalībvalsts budžeta līdzekļu nepietiekamības dēļ sašaurina atbalsta lauku attīstībai saņēmēju kategoriju, tajā iekļaujot tikai tos, attiecībā uz kuriem jau ir pieņemts lēmums piešķirt šādu atbalstu iepriekšējā finanšu gadā.

____________

1 - OV C 170, 21.07.2007.