Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. júna 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus - Estónska republika) - JK Otsa Talu OÜ/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(vec C-241/07)1

(EPUZF - Nariadenie (ES) č. 1257/1999 - Podpora Spoločenstva týkajúca sa rozvoja vidieka - Podpora agroenvironmentálnych metód výroby)

Jazyk konania: estónčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Riigikohus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: JK Otsa Talu OÜ

Žalovaný: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Riigikohus - Výklad článkov 22, 23, 24 ods. 1, článku 37 ods. 4 a článku 39 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Ú. v. ES L 160, s. 80; Mim. vyd. 03/025, s. 391) - Vnútroštátna právna úprava priznávajúca agroenviromentálnu podporu len tým žiadateľom, ktorým už bola priznaná v predchádzajúcom rozpočtovom roku, a vylučujúca nových žiadateľov, ktorí prijali záväzok prispôsobiť svoju výrobu agroenviromentálnym požiadavkám

Výrok rozsudku

Ustanovenia článku 24 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 2223/2004 z 22. decembra 2004, v spojení s článkom 37 ods. 4 a článkom 39 tohto nariadenia nebránia tomu, aby členský štát z dôvodu nedostatku rozpočtových prostriedkov obmedzil okruh príjemcov podpory na rozvoj vidieka len na poľnohospodárov, v prospech ktorých už bolo vydané rozhodnutie o priznaní takejto podpory na základe predchádzajúceho rozpočtového roka.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 170, 21.7.2007.