Language of document :

2020 m. gruodžio 22 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Avis Autovermietung Gesellschaft mbH / Verein für Konsumenteninformation

(Byla C-701/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Avis Autovermietung Gesellschaft mbH

Kita kasacinio proceso šalis: Verein für Konsumenteninformation

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)1 (toliau – BDAR) VIII skyriaus, visų pirma 80 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 84 straipsnio 1 dalies, nuostatas draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis, be reglamento taikymui stebėti ir jam įgyvendinti kompetentingų priežiūros institucijų intervencijos teisių ir duomenų subjektų teisinės apsaugos galimybių, suteikiama teisė, viena vertus, konkurentams, kita vertus, pagal nacionalinės teisės aktus teisę turinčioms asociacijoms, įstaigoms ir rūmams BDAR pažeidimo atvejais, nepriklausomai nuo pavienių duomenų subjektų konkrečių teisių pažeidimo ir neturint duomenų subjekto įgaliojimų, imtis veiksmų prieš pažeidėją, t. y. pareikšti ieškinį civilinių bylų teismuose, remiantis nesąžiningos komercinės veiklos draudimo, vartotojų apsaugos teisės akto pažeidimo arba draudimo taikyti negaliojančias Bendrąsias komercines sąlygas aspektu?

____________

1 OL L 119, 2016, p. 1.