Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 22.12.2020 – Fenix International Limited v Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(asia C-695/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Fenix International Limited

Vastapuoli: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Ennakkoratkaisukysymys

Onko 15.3.2011 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/20111 9 a artikla, joka lisättiin 7.10.2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1042/20132 1 artiklan 1 kohdan c alakohdalla, pätemätön sillä perusteella, että sillä ylitetään täytäntöönpanovalta tai -velvollisuus, joka neuvostolla on 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY3 397 artiklan perusteella, siltä osin kuin sillä täydennetään ja/tai muutetaan direktiivin 2006/112/EY 28 artiklaa?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä 15.3.2011 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011 (EUVL 2011, L 77, s. 1).

2 Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta 7.10.2013 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1042/2013 (EUVL 2013, L 284, s. 1).

3 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).