Language of document :

Žaloba podaná dne 19. května 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking v. Revoind Industriale

(Věc T-318/17)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Společný podnik Clean Sky 2 (Clean Sky) (zástupce: B. Mastantuono, zmocněnec, a M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Revoind Industriale Srl (Oricola, Itálie)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

uložil žalované, aby jí zaplatila částku 359 913,75 eur v souvislosti s Grantovou dohodou pro partnery č. 325940 „EULOSAM – Design and Manufacturing of Baseline Low-Speed, Low-Sweep Wind Tunnel Model“, navýšenou o úroky z prodlení ve výši 2 105,25 eur, vypočítané podle sazby 3,5 % za období od 31. ledna do 1. dubna 2017;

uložil žalované, aby zaplatila úroky ve výši 34.51 eur za den, a to od 2. dubna 2017 do data úplného zaplacení dluhu, a

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně následující žalobní důvody.

Žalobkyně tvrdí, že žalovaná porušila své smluvní povinnosti, když neuskutečnila projekt EULOSAM a neposkytla jí příslušné zprávy a výsledky v souladu s čl. II.2 přílohy II grantové dohody.

Žalovaná navíc neprovedla práci, která měla být provedena podle přílohy I, čímž porušila své povinnosti podle čl. II.3 písm. a), e) a h) přílohy II grantové dohody.

Konsorcium proto ukončilo Grantovou dohodu a vydala oznámení o dluhu týkající se předběžného financování ve výši 359 913,75 eur, které již koordinátor zaplatil žalované podle ustanovení grantové dohody. Částky předběžného financování totiž zůstávají až do úplného zaplacení ve vlastnictví žalobkyně.

Skutkové okolnosti, z nichž vyplývají povinnosti společnosti Revoind Industriale S.r.l. jakožto příjemce grantové dohody, jsou v projednávané věci ve velké míře nesporné a námitky žalované jsou obecné, neúplné a postrádají jakýkoli podpůrný prvek, takže se jeví být zcela neopodstatněné.

V důsledku toho je žalobkyně oprávněna domáhat se vrácení a náhrady částky, kterou vyplatila žalované v rámci předběžného financování, zvýšené o úroky z prodlení.

____________