Language of document :

Talan väckt den 19 maj 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking mot Revoind Industriale

(Mål T-318/17)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (ombud: B. Mastantuono och advokaten M. Velardo)

Svarande: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italien)

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

förplikta svaranden att utge 359 913,75 euro till CSJU med stöd av Grant Agreement for partners No 325940 ”EULOSAM – Design and Manufacturing of Baseline Low-Speed, Low-Sweep Wind Tunnel Model”, samt 2 105,25 euro i dröjsmålsränta uppgående till 3,5 procent för perioden mellan den 31 januari och den 1 april 2017,

förplikta svaranden att utge EUR 34,51 per dag i dröjsmålsränta från den 2 april 2017 fram till den dag då hela skulden har återbetalats, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden följande grund.

Sökanden påstår att svaranden har brutit mot sina avtalsförpliktelser genom att inte genomföra projektet EULOSAM och genom att inte tillhandahålla CSJU de tillhörande rapporterna och produkterna, i enlighet med vad som anges i artikel II.2, bilaga II till Grant Agreement.

Dessutom har svaranden underlåtit att utföra det arbete som ska göras enligt bilaga I och har därigenom åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel II.3 a, e och h) i bilaga II till Grant Agreement.

Följaktligen sade konsortiet upp Grant Agreement och utfärdade en debetnota för den förskottsfinansiering på 359 913,75 euro som redan hade utbetalats av samordnaren till svaranden till fullgörande av bestämmelserna i Grant Agreement. Förskottsfinansieringen förbli nämligen sökandens egendom fram till och med slutbetalningen.

Den faktiska bakgrunden till de skyldigheter som åvilar Revoind Industriale S.r.l. i egenskap av förmånstagare enligt Grant Agreement är i stor utsträckning ostridig i målet, och svarandens invändningar är allmänt hållna, ofullständiga och helt utan stöd. De framstår således som fullständigt grundlösa.

Sökanden har således rätt att kräva återgång och återbetalning av det belopp som utbetalats till svaranden såsom förskottsfinansiering, jämte dröjsmålsränta.

____________