Language of document :

Жалба, подадена на 8 май 2017 г. — Съвместно предприятие Clean Sky 2/Revoind Industriale

(Дело T-270/17)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Съвместно предприятие Clean Sky 2 (CSJU) (представители: B. Mastantuono и M. Velardo, lawyer)

Ответник: Revoind Industriale Srl (Орикола, Италия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да осъди ответника да заплати на CSJU сумата 625 793,42 EUR във връзка със Споразумението за безвъзмездна помощ за партньори № 620108 „LOSITA-LOw Subsonic Investigation of a large complete Turboprop Aircraft“, ведно със сумата 3 240,41 EUR, представляваща лихва за забава в размер на 3,5 % за периода между 7 февруари 2017 г. и 1 април 2017 г.;

да осъди ответника да заплати лихва в размер на 60.01 EUR дневно, считано от 2 април 2017 г. до пълното плащане на задължението, и

да осъди ответника да плати разноските в настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага следните основания.

Жалбоподателят твърди, че ответникът е нарушил договорните си задължения, като не е реализирал проекта LOSITA и не е предоставил на CSJU релевантните доклади и резултати, в съответствие с член II.2 от приложение II към Споразумението за безвъзмездна помощ.

Освен това ответникът не е изпълнил дължимата работа, посочена в приложение I, нарушавайки по този начин задълженията си по член II.3, букви a), д) и з) oт приложение II към Споразумението за безвъзмездна помощ.

В съответствие с това жалбоподателят е прекратил Споразумението за безвъзмездна помощ на основание член II.38 от приложение II към Споразумението за безвъзмездна помощ и е издал дебитно известие за авансовото финансиране в размер на 625 793,42 EUR, което вече е било платено от координатора в полза на ответника съгласно клаузите на Споразумението за безвъзмездна помощ. В действителност авансовото финансиране остава собственост на жалбоподателя до окончателното плащане.

Фактите, пораждащи задълженията на Revoind Industriale S.r.l. като бенефициент по Споразумението за безвъзмездна помощ, са в голяма степен безспорни по настоящото дело, а възраженията на ответника са общи, непълни и неподкрепени с доказателства, поради което са напълно неоснователни.

В съответствие с това жалбоподателят може да иска възстановяване на платената на ответника сума като авансово финансиране, ведно с лихвите за забава.

____________