Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 8. maijā – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

(lieta T-270/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (pārstāvji – B. Mastantuono, pārstāvis, un M. Velardo, advokāts)

Atbildētāja: Revoind Industriale Srl (Oricola, Itālija)

Prasītāja prasījumi:

piespriest atbildētājai izmaksāt CSJU summu EUR 625 793,42 apmērā saistībā ar Dotācijas Nolīgumu ar kopuzņēmuma partneriem Nr. 620108 “LOSITA- ar turbopropelleru aprīkota lielizmēra gaisa kuģa pilnīga zemskaņas izpēte”, tai pieskaitot summu EUR 3240,41 apmērā kā procentus par nokavēto maksājumu, ar 3,5 % likmi par laikposmu no 2017. gada 7. februāra līdz 2017. gada 1. aprīlim;

piespriest atbildētajai izmaksāt EUR 60,01 dienā kā procentus, sākot no 2017. gada 2. aprīļa līdz dienai, kurā parāds tiks pilnībā atmaksāts; un

piespriest atbildētajai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza šādu pamatu.

Prasītājs apgalvo, ka atbildētāja ir pārkāpusi savas līgumiskās saistības, neīstenojot projektu LOSITA un nesniedzot CSJU atbilstošos pārskata ziņojumus un rezultātus saskaņā ar Dotācijas Nolīguma II pielikuma II.2 pantu.

Turklāt atbildētāja nav izpildījusi I pielikumā identificētos veicamos darbus, šādi neizpildīdama tai Dotācijas Nolīguma II pielikuma II.3 panta a), e) un h) punktos ietvertos pienākumus.

Līdz ar to prasītāja izbeidza Dotācijas Nolīgumu, pamatojoties uz Dotācijas Nolīguma II pielikuma II.38 pantu un izdeva paziņojumu par parādu attiecībā uz priekšfinansējumu EUR  625 793,42 apmērā, ko koordinators jau bija izmaksājis atbildētajai atbilstoši Dotācijas Nolīguma noteikumiem. Patiesībā priekšfinansējums paliek prasītāja īpašumā līdz galīgajam maksājumam.

Fakti saistību pamatā attiecībā uz Revoind Industriale S.r.l. kā Dotāciju Nolīguma saņēmēju šajā lietā lielā mērā netiek apstrīdēti un atbildētājas iebildumi ir vispārīgi, nepilnīgi un tajos nav sniegti nekādi attaisnojoši pierādījumi, un līdz ar to tie ir pilnībā nepamatoti.

Līdz ar to prasītājam ir tiesības uz atlīdzību un atbildētajai kā priekšfinansējumu izmaksātās summas atmaksu, tai pieskaitot nokavējuma procentus.

____________