Language of document :

2015 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Psara / Parlamentas

(Byla T-639/15)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Maria Psara (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokatės N. Pirc Musar

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento sprendimą A(2015)8602 C, kuriuo atmesta pakartotinė ieškovės paraiška dėl galimybės susipažinti su tam tikrais dokumentais, susijusiais su informacija apie Europos Parlamento narių kelionių išlaidas, pragyvenimui skirtas išmokas, bendrosioms išlaidoms padengti skirtas išmokas ir išlaidas, susijusias su personalo įdarbinimu,

remiantis Bendrojo Teismo procedūros reglamento 134 ir 140 straipsniais, priteisti iš Parlamento bylinėjimosi išlaidas, įskaitant į bylą įstojusių šalių patirtas išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 1049/20011 4 straipsnio 1 dalies b punkto, siejamo su Reglamento Nr. 45/20012 8 straipsnio b punktu, pažeidimu, nes prašomi asmens duomenys pagal Bendrijos teisės aktus nesaugomi.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1 dalies b punkto, siejamo su Reglamento Nr. 45/2001 8 straipsnio b punktu, pažeidimu, nes atsisakyta leisti susipažinti su prašoma informacija, nors atskleidimo sąlygos įvykdytos.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 1049/2001 2 ir 4 straipsniuose, siejamuose su Reglamento Nr. 1049/2001 6 straipsnio 3 dalimi, nustatytos bendrosios pareigos išnagrinėti kiekvieną atskirą dokumentą pažeidimu.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 6 dalies pažeidimu, nes atsisakymas leisti iš dalies susipažinti su prašomais dokumentais buvo nepagrįstas.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su pareigos motyvuoti, nustatytos Reglamento Nr. 1049/2001 7 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 1 dalyje, pažeidimu, nes Parlamentas pasisakė ne dėl visų ieškovės argumentų.

____________

1 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).

2 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 26 t., p. 102).