Language of document :

Talan väckt den 13 november 2015 – Psara mot parlamentet

(Mål T-639/15)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Maria Psara (Aten, Grekland) (ombud: advokaten N. Pirc Musar)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska parlamentets beslut A(2015)8602 C av den 16 september 2015 om avslag på sökandens bekräftande ansökan om tillgång till vissa handlingar avseende upplysningar om resekostnader, dagtraktamenten, allmänna utgifter och personalkostnader för Europaparlamentets ledamöter,

förplikta parlamentet att ersätta sökandens kostnader i enlighet med artiklarna 134 och 140 i tribunalens rättegångsregler, inklusive kostnaderna för ytterligare deltagare i rättegången.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

Första grunden: åsidosättande av artikel 4.1 b i förordning nr 1049/2001,1 jämförd med artikel 8 b i förordning nr 45/2001,2 eftersom de begärda personuppgifterna inte är skyddade enligt gemenskapslagstiftningen.

Andra grunden: åsidosättande av artikel 4.1 b i förordning nr 1049/2001, jämförd med artikel 8 b i förordning nr 45/2001, eftersom tillgång till de begärda personuppgifterna vägrades, trots att villkoren för utlämnande var uppfyllda.

Tredje grunden: åsidosättande av den allmänna skyldigheten enligt artiklarna 2 och 4 i förordning nr 1049/2001, jämförda med artikel 6.3 i förordning nr 1049/2001 att göra en undersökning av varje enskild handling.

Fjärde grunden: åsidosättande av artikel 4.6 i förordning nr 1049/2001, eftersom beslutet att inte bevilja delvis tillgång till de begärda handlingarna inte var motiverat.

Femte grunden: åsidosättande av motiveringsskyldigheten enligt artiklarna 7.1 och 8.1 i förordning nr 1049/2001, eftersom parlamentet inte besvarade alla sökandens argument.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, s. 43).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, s. 1).