Language of document :

Žaloba podaná 21. decembra 2005 - Economidis/Komisia

(Vec F-122/05)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie, ktorým bol S. Hogan menovaný na pracovné miesto vedúceho oddelenia "RTD.F.5 - Biotechnológia a aplikovaná genomika",

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí kandidatúry žalobcu na toto pracovné miesto,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, ktorý je úradníkom Komisie, namieta zamietnutie svojej kandidatúry orgánom povereným menovaním na miesto vedúceho oddelenia "RTD.F.5 - Biotechnológia a aplikovaná genomika" (oznámenie COM/R/7012/04).

Na podporu svojich návrhov sa dovoláva nezákonnosti postupu prijímania do zamestnania, porušenia článku 29 ods. 1 a článku 31 Služobného poriadku, porušenia povinnosti odôvodniť rozhodnutie, ako aj na zrejmého omylu v posúdení.

Žalobca konkrétne tvrdí, že:

−    orgán poverený menovaním tým, že neurčil platovú triedu obsadzovaného pracovného miesta, neinformoval uchádzačov dostatočne presným spôsobom o povahe podmienok požadovaných pre obsadenie pracovného miesta, aby im tým umožnil posúdiť, či podajú alebo nepodajú svoju kandidatúru,

−    odôvodnenie poskytnuté Komisiou nie je dostatočné, pretože neumožňuje ani žalobcovi preskúmať dôvodnosť rozhodnutia, ani sudcovi Spoločenstva vykonať súdnu kontrolu,

−    napadnuté rozhodnutia obsahujú zjavný omyl v posúdení v tom, že vybraný uchádzač nemal všetku požadovanú všeobecnú a osobitnú kvalifikáciu na rozdiel od žalobcu, ktorého profesijné skúsenosti dokazujú vysokú kompetenciu, najmä v oblasti manažmentu.

____________