Language of document :

Žaloba podaná 13. decembra 2005 - Bracke/Komisia

(Vec F-123/05)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jean-Marc Bracke (Watermael-Boitsfort, Belgicko) (v zastúpení: P. Bruwier, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zo 7. septembra 2005 vydané orgánom povereným menovaním ako odpoveď na sťažnosť Jean-Marca Brackeho (č. R/570/05) ako aj následné akty prijaté v dôsledku tohto rozhodnutia,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca ako úspešný uchádzač výberového konania COM/PC/04 spochybňuje legitimitu rozhodnutia orgánu povereného menovaním nezamestnať ho ako úradníka v skúšobnej dobe z dôvodu, že nespĺňa podmienky dĺžky odpracovaných rokov uvedené medzi podmienkami požadovanými v rámci vyššie uvedeného výberového konania.

Žalobca tvrdí, že sporné rozhodnutie porušuje článok 27 Služobného poriadku tým, že bez náležitého odôvodnenia vylučuje časť uchádzačov na obsadzované pracovné miesto. Okrem toho sa odvoláva na porušenie zásady zákazu diskriminácie, zásady správneho administratívneho postupu, zásady nezávislosti poroty ako aj zásady legitímnej dôvery. Nakoniec tvrdí, že ustanovenie oznámenia o výberovom konaní, na ktorom sa zakladá toto rozhodnutie, konkrétne bod III.1, je z dôvodu porušenia zásady zákazu diskriminácie nezákonné a musí byť teda vyhlásené za nepoužiteľné v súlade s 241 ES.

____________