Language of document :

Talan väckt den 13 december 2005 - Bracke mot kommissionen

(mål F-123/05)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jean-Marc Bracke (Watersmael-Boitsfort, Belgien) (ombud: P. Bruwier, avocat)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 7 september 2005 rörande Jean-Marc Brackes klagomål (nr R/570/05) samt de åtgärder som senare vidtagits med stöd av detta beslut,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har upptagits på förteckningen över godkända sökande från uttagningsprovet COM/PC/04. Han hävdar att tillsättningsmyndighetens beslut att inte anställa honom som provanställd tjänsteman, på grund av att han inte uppfyller kravet på arbetslivserfarenhet i villkoren för tillträde till nämnda uttagningsprov, är rättsstridigt.

Sökanden gör gällande att det omtvistade beslutet strider mot artikel 27 i tjänsteföreskrifterna, eftersom det innebär att en sökande, utan rimliga skäl, inte ges möjlighet att tillträda den tjänst som skall tillsättas. Sökanden hävdar vidare att icke-diskrimineringsprincipen, principen om god förvaltning, principen om uttagningskommitténs oberoende ställning och principen om berättigade förväntningar har åsidosatts. Han menar slutligen att den bestämmelse i det meddelande som beslutet grundar sig på, det vill säga punkt III.1, är rättsstridig, eftersom icke-diskrimineringsprincipen har åsidosatts och att denna bestämmelse därför inte får tillämpas, i enlighet med artikel 241 EG.

____________