Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 1. februára 2007 - Tsarnavas/Komisia

(vec F-125/05)1

(Úradníci - Povýšenie - Porovnávacie hodnotenie zásluh úradníkov rôznych služieb - Žaloba o náhradu škody - Prípustnosť - Primeraná lehota - Odmeny advokáta - Konanie pred podaním žaloby - Nemajetková ujma)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Vassilios Tsarnavas (Atény, Grécko) (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žalobca navrhuje jednak zrušiť rozhodnutia Komisie z 1. apríla 2005 a zo 7. októbra 2005 o zamietnutí jeho návrhov na odškodnenie za majetkovú a nemajetkovú ujmu spôsobenú v rámci povyšovania za roky 1998 a 1999 a jednak zaviazať žalovanú na náhradu škody stanovenú ex equo et bono na 72 000 eur za spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu

Výrok rozsudku

1.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná zaplatiť pánovi Tsarnavasovi sumu 3 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tretinu trov konania pána Tsarnavasa.

4.    Pán Tsarnavas znáša dve tretiny svojich vlastných trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006, s. 54.