Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 3 май 2007 г. - Bracke / Комисия

(Дело F-123/05)1

(Длъжностни лица - Конкурс - Вътрешен конкурс - Условия за допускане - Обявление за конкурс - Условие, свързано със старшинство в службата - Временно зает персонал - Член 27 от Правилника - Принцип за добро административно управление - Принцип за недискриминация)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Jean-Marc Bracke (Etterbeeck, Белгия) (представител: P. Bruwier, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: D. Martin и L. Lozano Palacios)

Предмет

От една страна - неприложимост по силата на член 241 ЕО на точка ІІІ.1 от обявлението за конкурс COM/PC/04 поради нарушение на принципа за недискриминация и - от друга страна - отмяна на решението на органа по назначаването, с което се отказва назначаване на ищеца, както и приетите като последица от това решение актове с мотива, че то нарушава член 27 от Правилника, принципа за недискриминация, принципа за добро административно управление, принципа за независимост на конкурсната комисия, принципа за оправдани правни очаквания и че се основава на разпоредба от неправомерно обявление.

Диспозитив

Искът се отхвърля като явно неоснователен.

Всяка страна поема направените от нея разноски.

____________

1 - ОВ С 60, 11.03.2006 г., стр. 53