Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) esimehe 3. mai 2007. aasta määrus - Bracke versus komisjon

(Kohtuasi F-123/05)1

(Ametnikud - Konkurss - Sisekonkurss- Vastuvõtutingimused - Konkursiteadaanne - Tööstaaži puudutavad tingimused - Ajutine personal - Personalieeskirjade artikkel 27 - Hea halduse põhimõte - Mittediskrimineerimise põhimõte)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jean-Marc Bracke (Etterbeeck, Belgia) (esindaja: advokaat P. Bruwier)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Martin ja L. Lozano Palacios)

Kohtuasja ese

Esiteks, nõue jätta kohaldamata konkursiteadaanne COM/PC/04 punkt III.1 EÜ artikli 241 raames mittediskrimineerimise põhimõtte rikkumise tõttu, ja teiseks, nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega keelduti hageja töölevõtmisest, samuti sellest otsusest tulenevad õigusaktid, kuna sellega rikutakse personalieeskirjade artiklit 27, mittediskrimineerimise põhimõtet, hea halduse põhimõtet, sõltumatu kohtupidamise põhimõtet, õiguskindluse põhimõtet ja kuna see on rajatud teadaande ebaseaduslikule sättele.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmse põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 60, 11.3.2006, lk 53.