Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 3 maja 2007 r. - Bracke przeciwko Komisji

(Sprawa F-123/05)1

(Urzędnicy - Konkursy - Konkurs wewnętrzny - Warunki dopuszczenia - Ogłoszenie o konkursie - Warunek dotyczący stażu pracy - Personel tymczasowy - Artykuł 27 regulaminu pracowniczego - Zasada dobrej administracji - Zasada niedyskryminacji)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jean-Marc Bracke (Etterbeeck, Belgia) (przedstawiciel: P. Bruwier, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: D. Martin i L. Lozano Palacios)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, brak zastosowania, na podstawie art. 241 WE, pkt III.1 ogłoszenia o konkursie COM/PC/04 z uwagi na naruszenie zasady niedyskryminacji oraz po drugie, uchylenie decyzji organu powołującego o odmowie zatrudnienia skarżącego, jak również późniejszych aktów wydanych w związku z tą decyzją, z uwagi na to, że narusza ona art. 27 regulaminu pracowniczego, zasadę niedyskryminacji, zasadę dobrej administracji, zasady niezawisłości komisji konkursowej, zasadę uzasadnionych oczekiwań i że opiera się na bezprawnym sformułowaniu ogłoszenia o konkursie.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna.

Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________

1 - Dz. U. C 60 z 11. 03. 2006 r. str. 53.