Language of document : ECLI:EU:F:2007:18

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 1. februára 2007

Vec F‑125/05

Vassilios Tsarnavas

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh úradníkov rôznych služieb – Návrh na náhradu škody – Prípustnosť – Primeraná lehota – Odmeny advokáta – Konanie pred podaním žaloby – Nemajetková ujma“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou pán Tsarnavas navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie Komisie z 1. apríla 2005 o zamietnutí jeho návrhov na odškodnenie vo výške 72 000 eur za majetkovú a nemajetkovú ujmu spôsobenú nezrovnalosťami alebo nesprávnym služobným postupom tejto inštitúcie v rámci povyšovaní za roky 1998 a 1999, ako aj zaviazať Komisiu na zaplatenie uvedeného odškodnenia

Rozhodnutie: Komisia je povinná zaplatiť žalobcovi sumu 3 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tretinu trov konania pána Tsarnavasa. Pán Tsarnavas znáša dve tretiny svojich vlastných trov konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Lehoty – Návrh na náhradu škody adresovaný inštitúcii – Dodržanie primeranej lehoty

(Štatút Súdneho dvora, článok 46; Služobný poriadok úradníkov, článok 90)

2.      Úradníci – Mimozmluvná zodpovednosť inštitúcií – Nesprávny služobný postup

1.      Úradníkom alebo zamestnancom prislúcha obrátiť sa v primeranej lehote na inštitúciu s každým návrhom, ktorým sa domáhajú náhrady škody, ktorú údajne Spoločenstvo zapríčinilo, a to od okamihu, keď sa dozvedeli o situácii, na ktorú sa sťažujú. Primeraný charakter lehoty treba posudzovať podľa konkrétnych okolností každej veci a najmä podľa významu sporu pre dotknutú osobu, zložitosti veci a správania sa dotknutých strán. V tejto súvislosti treba rovnako zohľadniť aj porovnávací prvok, ktorý ponúka päťročná premlčacia lehota stanovená pre oblasť žalôb na uplatnenie mimozmluvnej zodpovednosti v článku 46 Štatútu Súdneho dvora.

V prípade, keď si úradník sťažuje na údajné opakované nezrovnalosti alebo nesprávny služobný postup, ktorých sa dopúšťa jeho inštitúcia v rámci rôznych povyšovaní, primeraný charakter lehoty, ktorá uplynula predtým, ako dotknutá osoba podala návrh na získanie náhrady materiálnej škody vyplývajúcej z odmien a nákladov uplatňovaných jej advokátom na základe rôznych konaní pred podaním žaloby, sa musí posúdiť z hľadiska každého z týchto konaní.

Tento primeraný charakter však naopak treba posúdiť odlišne, ak ide o nemajetkovú ujmu vyplývajúcu zo stavu neistoty a nepokoja, v ktorom sa dotknutá osoba nachádzala počas dlhého obdobia, pokiaľ ide o jej prípadné povýšenie v rámci predmetných povýšení, ako aj zo straty dôvery k svojej inštitúcii údajne spôsobenej spoločne aktmi a správaním inštitúcie. Tieto musia byť totiž predmetom celkového posúdenia a ich zákonnosť a účinky treba skúmať len spoločne.

(pozri body 69 – 73 a 81)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 6. júla 2001, Tsarnavas/Komisia, T‑161/00, Zb. VS s. I‑A‑155, II‑721, bod 37; 5. októbra 2004, Eagle a i./Komisia, T‑144/02, Zb. s. II‑3381, body 65 a 66

2.      Nesplnenie povinnosti riadnej správy vecí verejných vo vzťahu k úradníkovi v rámci rôznych povyšovaní, ktorých dôsledkom bolo podanie rôznych sťažností, ktoré sa preukázali prinajmenšom ako čiastočne odôvodnené, keďže viedli jednak k dohode medzi stranami, jednak k zrušeniu napadnutého aktu alebo k zrušujúcemu rozsudku súdom Spoločenstva, predstavuje nesprávny služobný postup, ktorý má za následok omeškanie v priebehu predmetného povyšovania pre dotknutú osobu, ako aj stav neistoty a nepokoja, pokiaľ ide o jej profesijnú budúcnosť odôvodňujúci priznanie náhrady za nemajetkovú ujmu.

Okolnosť, že žalobca napokon odišiel do dôchodku z dôvodu invalidity, nemôže eliminovať takú ujmu, akú spôsobilo správanie sa administratívy v súvislosti s prípadným povýšením dotknutej osoby v predchádzajúcich obdobiach.

(pozri body 99 a 100)