Language of document :

23. oktoobril 2007 esitatud hagi - Behmer versus parlament

(Kohtuasi F-124/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Joachim Behmer (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Parlamendi ametisse nimetava asutuse otsus, millega anti hagejale 2005. aasta eest kaks teenetepunkti;

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus jätta hageja 2006. aasta edutamise raames palgaastmele AD 13 edutamata;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Hagi sisu kirjeldus

Hageja, kes on Euroopa Parlamendi ametnik palgaastmel AD 12, väidab eelkõige, et ametisse nimetava asutuse otsused, esiteks anda hagejale 2005. aasta eest kaks teenetepunkti ja teiseks jätta hageja 2006. aasta edutamise raames palgaastmele AD 13 edutamata, on õigusvastased.

Hageja märgib, et on tehtud ilmne hindamisviga, ning et on rikutud põhjendamiskohustust, teenetepunktide andmise ja edutamisega seotud rakendussätete punkti I.6 ning ametikohal edasijõudmise ja võrdse kohtlemise üldpõhimõtteid.

Hageja leiab veel, et on rikutud personalieeskirjade artiklit 45 ja artikli 110 lõiget 1, otsused on õigusvastased ja rikutud on õiguspärase ootuse põhimõtet.

Viimaks väidab hageja, et teda diskrimineeriti tema tegevuse tõttu töötajate esindajana, rikkudes nii personalieeskirjade artikleid 1d ja 24b, personalieeskirjade II lisa ning Euroopa Parlamendi ja institutsioonide töötajate ametiühingute ja kutseliitude organisatsioonide vahel 12. juulil 1990 sõlmitud raamlepingu artiklit 17.

____________