Language of document :

Žaloba podaná dne 22. října 2007 - Strack v. Komise

(Věc F-121/07)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Guido Strack (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Evropské komise ze dne 12. ledna 2007, 26. února 2007 a 20. července 2007 v rozsahu, v němž jimi byl žalobci znemožněn okamžitý a plný přístup k údajům a dokumentům, které o něm má k dispozici žalovaná; tento přístup spočívá v předání úplných, nejlépe elektronických, kopií k danému okamžiku a v aktuální verzi, podpůrně pak v plném nahlédnutí s možností pořizovat opisy a činit si poznámky:

do jeho řádného osobního spisu, který odpovídá požadavkům článku 26 služebního řádu a všech souběžných složek - i elektronických -, které jsou k tomuto spisu vedeny (např. Sysper 2);

do veškerých podkladů souvisejících s postupem a rozhodnutími ohledně jeho hodnocení a povyšování od 1. 1. 2002;

do spisu OLAF k řízení OF/2002/0356;

do spisu vedeného v řízení o vyřizování jeho žádosti ze dne 7. 3. 2005;

do zprávy IDOC v uvedeném řízení, spisu IDOC, které bylo základem pro toto řízení, a dalších podkladů nacházejících se u IDOC, které se týkají stěžovatele nebo slouží jeho označení;

do jeho zdravotních záznamů, přičemž je Komise povinna zajistit i jejich čitelnost;

do dalších zdravotních podkladů, posudků a podobných písemností, které se jej týkají a jsou k dispozici Komisi;

do veškerých dalších spisů, podkladů a korespondence souvisejících s okolnostmi nebo jednotlivými řízeními uváděnými v této žalobě, tedy i stížnostmi k ombudsmanovi a Evropskému inspektorovi ochrany údajů, které jsou k dispozici Komisi;

uložit Evropské komisi, aby žalobci zaplatila náhradu škody v přiměřené výši, nejméně však 10 000 EUR, za morální a nemajetkovou újmu a újmu na zdraví, které mu vznikly v důsledku rozhodnutí, jež mají být zrušena na základě výše uvedených návrhových žádání, jakož i úroky z prodlení od okamžiku podání žaloby převyšující o 2 % per annum úrokovou míru použitou Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby uplatňuje žalobce porušení povinnosti řádné péče, zásadu dobré správy a zákaz zneužití pravomoci, popřípadě nesprávné posouzení učiněné v napadených rozhodnutích. Uvedená rozhodnutí jsou mimoto v rozporu s čl. 25 odst. 2 druhou větou, čl. 26 odst. 7 a článkem 26a služebního řádu a porušují práva žalobce vyplývající z článku 255 ES, nařízení č. 1049/2001 a základního práva na ochranu údajů ve spojení s nařízením č. 45/2001.

____________