Language of document :

Rikors ippreżentat fit-22 ta' Ottubru 2007 - Strack vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-121/07)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrent: Guido Strack (Cologne, il-Ġermanja) (rappreżentant: H. Tettenborn, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

Ir-rikorrent jitlob li l-Qorti tal-Prim'Istanza jogħġobha :

tannulla d-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea tat-12 ta' Jannar 2007, tas-26 ta' Frar 2007 u ta' l-20 ta' Lulju 2007, safejn iċaħħdu lir-rikorrent minn aċċess immedjat u sħiħ għad-data u d-dokumenti kollha li għandha l-konvenuta li tirrigwardah. Dan ifisser, li jiġu trażmessi lilu, bħalissa u fil-verżjonijiet sħaħ tagħhom, kopji sħaħ, preferibbilment b'mod elettroniku, tad-dokumenti li ġejjin, jew alternattivament, dritt mhux limitat li jeżamina l-imsemmija data u dokumenti u li jagħmel kopji tagħhom u noti fuqhom:

il-fajl personali uffiċjali tiegħu, skond ir-rekwiżiti ta' l-Artikolu 26 tar-Regolamenti tal-Persunal, u l-fajls kollha paralleli addizzjonali - inklużi dawk elettroniċi (per eżempju, Sysper 2);

id-dokumenti kollha dwar il-proċedura u deċiżjonijiet li jikkonċernaw l-evalwazzjoni li saret fuqu u l-promozzjonijiet tiegħu mill-1 ta' Jannar 2002;

il-fajls OLAF fil-każ OF/2002/0356;

il-fajls fil-proċeduri ta' l-applikazzjoni tiegħu tas-7 ta' Marzu 2005;

ir-rapport li sar mill-Uffiċċju ta' Investigazzjoni u Dixxiplina (IDOC) f'dawk il-proċeduri, il-fajls IDOC li fuqhom ġie bbażat ir-rapport u d-dokumenti l-oħra li għandu l-IDOC li jirrigwardaw jew jirreferu għal min għamel l-ilment;

il-fajl mediku tiegħu, li l-Kummissjoni għandha tipprovdi f'forma li tista' tinqara;

id-dokumenti mediċi l-oħra kollha u kull materjal simili ieħor li għandha l-Kummissjoni;

il-fajls, dokumenti u korrispondenza oħra li għandha l-Kummissjoni dwar fatti spjegati f'din il-kawża u/jew proċeduri individwali, jiġifieri, li jinkludu l-proċedura fl-ilmenti mressqa quddem l-Ombudsman u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD),

tordna lill-Kummissjoni Ewropea tħallas lir-rikorrent ammont adegwat bħala danni, ta mhux inqas minn EUR 10 000, għal danni mhux materjali u ħsara lis-saħħa tiegħu kkawżata bid-deċiżjonijiet li l-annullament tagħhom qed tintalab f'din il-kawża, kif ukoll l-imgħax, minn meta saret il-kawża, bir-rata ta' 2 % fis-sena 'il fuq mir-rata ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament stabbilit mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-perijodu in kwistjoni;

tikkundanna lil-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej tbati l-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

In sostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka ksur ta' l-obbligu ta' premura lejn uffiċjali, ksur tal-prinċipju ta' amministrazzjoni tajba, abbuż ta' poter ta' evalwazzjoni jew żball fl-eżerċizzju tiegħu fid-deċijonijiet kkontestati. Barra minn hekk, id-deċiżjonijiet jiksru wkoll it-tieni frażi tat-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 25, is-seba' pargrarafu ta' l-Artikolu 26 u l-Artikolu 26a tar-Regolamenti tal-Persunal u jiksru d-drittijiet tar-rikorrent taħt l-Artikolu 255 KE, ir-Regolament Nru 1049/2001 u d-dritt fundamentali għal awtodeterminazzjoni fil-qasam informatiku, flimkien mar-Regolament Nru 45/2001.

____________