Language of document :

Beroep ingesteld op 22 oktober 2007 - Strack / Commissie

(Zaak F-121/07)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Guido Strack (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordiger: H. Tettenborn, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

de beschikkingen van de Europese Commissie van 12 januari 2007, 26 februari 2007 en 20 juli 2007 nietig te verklaren, voor zover daarbij aan verzoeker de onmiddellijke en volledige toegang tot alle hem betreffende bij verweerster aanwezige gegevens en documenten is geweigerd; dit omvat op het huidige tijdstip en in de huidige versie de verstrekking van volledige, bij voorkeur elektronische, kopieën en subsidiair de volledige inzage, met de mogelijkheid om afschriften en notities te maken, van:

zijn normale persoonsdossier, beantwoordend aan de eisen van artikel 26 Ambtenarenstatuut, alsmede alle daaraan toegevoegde - ook elektronische (bijvoorbeeld Sysper 2) - parallelle dossiers;

alle stukken in verband met de procedure en de beschikkngen inzake zijn beoordeling en bevorderingen sinds 1.1.2002;

de OLAF-stukken inzake procedure OF/2002/0356;

de stukken in de procedure betreffende zijn verzoek van 7.3.2005;

het IDOC-rapport in die procedure, de daaraan ten grondslag liggende IDOC-stukken en alle verder bij IDOC aanwezige stukken die verzoeker betreffen of noemen;

zijn medische dossier, waarbij de Commissie tevens dient te zorgen voor leesbaarheid daarvan;

alle verdere over hem beschikbare medische documenten, expertises en dergelijke;

alle verdere bij de Commissie aanwezige documenten, stukken en correspondentie in verband met de in dit verzoekschrift bedoelde omstandigheden en/of afzonderlijke procedures, dus ook met de klachtprocedure bij de ombudsman en bij de EDPS (Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming);

de Europese Commissie te veroordelen tot betaling aan verzoeker van een schadevergoeding tot een passend bedrag, doch ten minste 10 000 EUR, voor de morele, immateriële en gezondheidsschade die hij heeft geleden door de op vorenstaande gronden nietig te verklaren beschikkingen; daarnaast een vertragingsrente van 2 % per jaar tegen de rentevoet die in het betrokken tijdvak door de Europese Centrale Bank op haar belangrijkste herfinancieringsoperaties werd toegepast, vanaf de datum van indiening van het verzoekschrift;

de Europese Commissie te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep stelt verzoeker dat de bestreden beschikkingen in strijd zijn met de zorgvuldigheid, het beginsel van behoorlijk bestuur en het verbod van misbruik van bevoegdheid, dan wel berusten op een kennelijk onjuiste beoordeling. Daarnaast zijn de beschikkingen in strijd met de artikelen 25, tweede alinea, tweede zin, artikel 26, zevende alinea, en artikel 26bis van het Ambtenarenstatuut en vormen zij een aantasting van de rechten die verzoeker heeft krachtens artikel 255 EG, verordening nr. 1049/2001 en het met verordening nr. 45/2001 verbonden grondrecht dat de betrokkene zelf bepaalt wat er met zijn gegevens gebeurt.

____________