Language of document :

Žaloba podaná 22. októbra 2007 - Strack/Komisia

(vec F-121/07)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Guido Strack (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutia Európskej Komisie z 12. januára 2007, 26. februára 2007 a 20. júla 2007 v rozsahu, v akom žalobcovi odopierajú bezprostredný a úplný prístup ku všetkým údajom a dokumentom o žalobcovi, ktorými disponuje žalovaná. To znamená, v súčasnosti a v aktuálnom vyhotovení, predloženie kompletných kópií nasledovných dokumentov, pokiaľ možno v elektronickej forme, alebo alternatívne neobmedzené právo nazrieť do týchto údajov a dokumentov a vyhotoviť z nich kópie a poznámky:

úradný osobný spis, v súlade s požiadavkami článku 26 služobného poriadku a všetky ďalšie obdobné spisy - vrátane tých, ktoré sú v elektronickej forme (napr. Sysper 2);

všetky dokumenty vzťahujúce sa ku konaniu a rozhodnutiam o hodnotení a povyšovaní žalobcu od 1. januára 2002;

spisový materiál OLAF vo veci OF/2002/0356;

spisový materiál v konaní o žiadosti žalobcu zo 7. marca 2005;

správa IDOC v uvedených konaniach, spisový materiál, na základe ktorého bola táto správa vypracovaná a všetky ďalšie dokumenty, ktorými disponuje IDOC a ktoré sa týkajú alebo odkazujú na žalobcu;

zdravotná karta, ktorú Komisia musí poskytnúť v čitateľnej podobe;

ďalšia zdravotná dokumentácia, správy a iné obdobné materiály, ktoré má Komisia;

ďalší spisový materiál, dokumenty a korešpondencia, ktorými disponuje Komisia a ktoré sa vzťahujú ku skutkovým okolnostiam v tejto veci a/alebo k samostatnému konaniu, to znamená týkajúce sa konania o sťažnosti pred Ombudsmanom a Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov (EDPS),

zaviazať Európsku Komisiu na zaplatenie náhrady škody žalobcovi v primeranej výške za nemajetkovú ujmu a ujmu na zdraví spôsobenú mu rozhodnutiami, ktorých zrušenie požaduje v tomto konaní, a to v sume najmenej 10 000 eur, a úroku z omeškania od doby podania žaloby vo výške prevyšujúcej úrokovú mieru pri hlavných refinančných operáciách stanovenú Európskou centrálnou bankou o 2 % p. a.,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby sa žalobca dovoláva porušenia povinnosti starostlivosti, porušenia zásady riadnej správy vecí verejných, zákazu zneužitia voľnej úvahy, resp. pochybenia pri ich použití v dotknutých rozhodnutiach. Naviac napádané rozhodnutia tiež porušujú článok 25 ods. 2 druhú vetu, článok 26 ods. 7 a článok 26a služobného poriadku a rovnako porušujú žalobcove práva podľa článku 255 ES, nariadenie č. 1049/2001 a základné právo týkajúce sa prístupu k informáciám v spojitosti s nariadením č. 45/2001.

____________