Language of document :

Talan väckt den 22 oktober 2007 - Strack mot kommissionen

(Mål F-121/07)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 12 januari 2007, den 26 februari 2007 och den 20 juli 2007 som innebar avslag på sökandens begäran om tillgång till alla uppgifter och handlingar rörande sökanden som svaranden förfogar över. Dessa omfattar vid den aktuella tidpunkten och i den aktuella lydelsen, överlämnandet av fullständiga, i första hand elektroniska, kopior av, och i andra hand en fullständig tillgång med möjlighet att ta kopior av och göra anteckningar från

*    sökandens personalakt som i vederbörlig ordning uppfyller kraven i artikel 26 i tjänsteföreskrifterna jämte samtliga parallella akter, inbegripet elektroniska akter (som Sysper 2),

*    samtliga handlingar som rör förfaranden och beslut angående betygsättning och befordran sedan den 1 januari 2002,

*    OLAF:s akt rörande förfarande OF/2002/0356,

*    handlingarna rörande förfarandet avseende sökandens ansökan av den 7 mars 2005,

*    IDOC:s rapport i detta förfarande, de IDOC-handlingar som låg till grund för detta och samtliga övriga handlingar hos IDOC som rör sökanden eller i vilka denne nämns,

*    sökandens medicinska akt, varvid kommissionen skall säkerställa att den är läsbar,

*    samtliga övriga medicinska handlingar, rapporter och liknande som rör sökanden,

*    samtliga övriga akter, handlingar och skrivelser hos kommissionen som rör de i detta förfarande angivna omständigheter och enskilda förfaranden, det vill säga även förfaranden och klagomål till ombudsmannen och EDPS,

förplikta kommissionen att till sökanden betala skäligt skadestånd, dock minst 10.000 euro, för ideell skada och skada i form av försämrad hälsa som de beslut har orsakat honom för vilka sökanden har väckt talan om ogiltigförklaring i detta mål, samt till sökanden utge dröjsmålsränta från talans väckande med en ränta som beräknas med ett tillägg på över 2 procent eller punkter per år till den repo-ränta som Europeiska centralbanken tillämpar under den berörda perioden,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan har sökanden gjort gällande ett åsidosättande av omsorgsprincipen, principen om god förvaltningssed och förbudet mot maktmissbruk med hänsyn till att kommissionen gjort en uppenbart oriktig bedömning i det angripna beslutet. Dessutom har besluten åsidosatt artikel 25.2 andra meningen, artikel 26.7 och artikel 26a i tjänsteföreskrifterna samt åsidosatt sökandens rättigheter enligt artikel 255 EG, förordning 1049/2001 och hans grundläggande rätt till skydd för personuppgifter i samband med förordning nr 45/2001.

____________