Language of document :

Žaloba podaná dne 25. října 2007 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-122/07)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit sdělení ze dne 30. listopadu 2006 pod č. RELEX.K.4 D(2006)522434;

zrušit sdělení ze dne 15. února 2007 pod č. D(2007) 502458;

zrušit rozhodnutí o ukončení šetření události ze dne 6. září 2001, když žalobce požádal o pomoc bezpečnostní služby delegace Evropské komise v Angole za účelem výměny pneumatiky na jeho osobním automobilu;

zrušit rozhodnutí, v jakékoliv formě, kterým žalovaná zamítla žádost ze dne 1. září 2006, kterou žalobce zaslal orgánu oprávněnému ke jmenování;

zrušit případně sdělení ze dne 16. července 2007 pod č. ADMIN.B.2/MB/nb D(07) 16072;

zrušit případně rozhodnutí, v jakékoliv formě, o zamítnutí stížnosti ze dne 26. března 2007 zaslané orgánu oprávněnému ke jmenování;

uložit žalované povinnost, aby provedla šetření za účelem zjištění událostí ze dne 5. května 2003, kdy vedoucí ad interim administrativního oddělení delegace Evropské komise v Angole řídil osobní automobil žalobce z místa, kde byli ubytováni, do místa vzdáleného přibližně čtyři kilometry, událostí ze dne 6. září 2001, a zda existuje mezi těmito událostmi vztah, jakož i povinnost, aby neprodleně oznámila žalobci výsledky šetření a na několika příslušných a viditelných místech vyvěsila oznámení obsahující výňatek ze závěrů šetření a zajistila přístup k těmto zjištěním; nebo podpůrně uložit žalované povinnost zaplatit žalobci z titulu náhrady nezvratné újmy, která mu vznikla v důsledku rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 1. září 2006, částku 100 000 eur, nebo vyšší nebo nižší částku, kterou Soud pro veřejnou službu bude považovat za oprávněnou a spravedlivou a s ohledem na újmu, která vznikne po dni, kdy byla podána projednávaná žaloba, částku 20 eur, nebo vyšší nebo nižší částku, kterou Soud pro veřejnou službu bude považovat za oprávněnou a spravedlivou, za každý den ode dne následujícího po dni podání této žaloby do dne, kdy po ukončení šetření bude žalobce obeznámen se zjištěními a tato zjištění budou adekvátně zveřejněna;

uložit žalované povinnost zaplatit žalobci z titulu náhrady nezvratné újmy, která mu již vznikla v důsledku odmítnutí zaslat mu překlad v italštině sdělení ze dne 30. listopadu 2006, částku 20 000 eur, nebo vyšší nebo nižší částku, kterou Soud pro veřejnou službu bude považovat za oprávněnou a spravedlivou; jakož i s ohledem na újmu, která mu vznikne po dni podání této žaloby, částku ve výši 2 eur nebo vyšší nebo nižší částku, kterou Soud pro veřejnou službu bude považovat za oprávněnou a spravedlivou za každý den ode dne následujícího po dni podání této žaloby do dne, kdy budou přijata všechna opatření k provedení rozhodnutí o neplatnosti odmítnutí;

uložit žalované povinnost zaplatit žalobci neprodleně po vydání rozsudku v této věci z titulu náhrady újmy, která mu již vznikla, jakož i újmy, která mu může vzniknout v budoucnosti, v důsledku rozhodnutí o ukončení šetření, co se týče nezvratné újmy, která mu již vznikla, částku 20 000 eur, nebo vyšší nebo nižší částku, kterou Soud pro veřejnou službu bude považovat za oprávněnou a spravedlivou; s ohledem na újmu, která mu vznikne po dni podání této žaloby, částku ve výši 25 eur, nebo vyšší nebo nižší částku, kterou Soud pro veřejnou službu bude považovat za oprávněnou a spravedlivou za každý den ode dne následujícího po dni podání této žaloby do dne, kdy žalovaná přijme všechna opatření k provedení rozhodnutí o neplatnosti rozhodnutí o ukončení šetření;

potvrdit nezákonnost skutečnosti, že alespoň do dne, kdy obdržel sdělení ze dne 30. listopadu 2006, nebyl žalobce obeznámen s rozhodnutím o ukončení šetření;

určit, že skutečnost, že žalobce nebyl obeznámen s ukončením šetření, je protiprávní;

uložit žalované povinnost zaplatit žalobci z titulu náhrady újmy v důsledku toho, že nebyl obeznámen s ukončením šetření, částku 50 000 eur, nebo vyšší nebo nižší částku, kterou Soud pro veřejnou službu bude považovat za oprávněnou a spravedlivou;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce na podporu svých argumentů uplatňuje tři následující žalobní důvody: 1) absolutní nedostatek odůvodnění i mimo jiné z důvodu nelogičnosti, nesouvislosti, nepřiměřenosti, nejasnosti a předstíraných důvodů a nedostatečné nebo nepřiměřené šetření; 2) závažné a zjevné porušení zákona; 3) porušení povinnosti řádné péče a řádného úředního postupu.

____________