Language of document :

Sag anlagt den 25. oktober 2007 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-122/07)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Notat dateret 30. november 2006, prot RELEX.K.4 D(2006)522434 annulleres.

Notat dateret 15. februar 2007, prot. D(2007) 502458 annulleres.

Afgørelsen om at afslutte den undersøgelse, der blev indledt vedrørende begivenheden den 6. september 2001, hvor sagsøgeren anmodede om bistand fra sikkerhedstjenesten ved Europa-Kommissionens Delegation i Angola med henblik på udskiftning af et dæk på hans bil, annulleres.

Om fornødent annulleres notat af 16. juli 2007, prot. ADMIN.B.2/MB/nb D(07) 16072.

Om fornødent annulleres afslaget uanset dets grundlag på sagsøgerens klage til ansættelsesmyndigheden af 26. marts 2007.

Kommissionen tilpligtes at foranstalte en undersøgelse med henblik på at klarlægge begivenhedsforløbet den 5. maj 2003, hvor den midlertidige chef for Europa-Kommissionens Delegations administration i Angola førte sagsøgerens køretøj fra den ydre gård ved sagsøgerens bopæl til et område ca. fire kilometer væk, begivenhederne den 6. september 2001 og den omstændighed, at der eventuelt foreligger en sammenhæng mellem disse begivenheder, samt ufortøvet at meddele sagsøgeren resultatet af denne undersøgelse og på forskellige lokaliteter at opsætte egnede og tydelige opslag indeholdende uddrag af undersøgelsens resultater og at sikre adgangen til disse resultater, eller subsidiært at tilpligte Kommissionen at betale sagsøgeren - i erstatning for den skade, der er forårsaget ved afslaget på ansøgningen af 1. september 2006, og som allerede er indtrådt - et beløb på 100 000 EUR eller et større eller mindre beløb, Personaleretten finder rimeligt og passende, og i anledning af den skade, der indtræder efter dags dato, et beløb på 20 EUR eller et større eller mindre beløb, som Retten finder rimeligt og passende for hver dag, der hengår fra dags dato og til den dag efter undersøgelsens afslutning, sagsøgeren får meddelelse herom, samt at resultatet bekendtgøres på passende vis.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning for den skade, der allerede er indtrådt i anledning af afslaget på at tilstille ham en italiensk oversættelse af notatet af 30. november 2006, i størrelsesordenen 20 000 EUR eller et større eller mindre beløb, Personaleretten finder rimeligt og passende, samt med hensyn til den skade, der indtræder efter den 26. oktober 2007, et beløb på 2 EUR eller et større eller mindre beløb, Personaleretten finder rimeligt og passende for hver dag, der hengår fra dags dato og til den dag, hvor alle foranstaltninger til gennemførelse af annullationen af afslaget vedtages.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning for den skade, der allerede er indtrådt, samt for den skade, der kan indtræde i fremtiden, som følge af afslutningen af undersøgelsen, for så vidt angår den skade, der allerede er indtrådt, i størrelsesordenen 20 000 EUR eller et større eller mindre beløb, Personaleretten finder rimeligt og passende, der skal udbetales straks efter, at der er afsagt dom i denne sag. Hvad angår den skade, der indtræder efter den 26. oktober 2007, tilpligtes Kommissionen at betale en erstatning på 25 EUR eller et større eller mindre beløb, Personaleretten finder rimeligt og passende for hver dag, der hengår fra dags dato og til den dag, hvor alle foranstaltninger til gennemførelse af annullationen af afgørelsen om at afslutte undersøgelsen, er truffet.

Det fastslås, at det er ulovligt, at sagsøgeren - i hvert fald indtil den dato, hvor han modtog notatet af 30. november 2006 - ikke fik nogen meddelelse om, at undersøgelsen var blevet afsluttet.

Det fastslås, at den manglende meddelelse af undersøgelsens afslutning er ulovlig.

Kommissionen tilpligtes som erstatning for den skade, der følger af den manglende meddelelse om undersøgelsens afslutning, at betale sagsøgeren et beløb på 50 000 EUR eller et større eller mindre beløb, Personaleretten finder rimeligt og passende.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for sit søgsmål fremsat tre anbringender: 1) der foreligger en fuldkommen mangel på begrundelse, og Kommissionens udsagn er ulogiske, usammenhængende, irrationelle, egnede til forveksling og har en prætentiøs karakter, og der er desuden tale om en manglende eller ufuldstændig oplysning af sagen. 2) Det er åbenbart, at gældende ret er blevet groft og åbenlyst tilsidesat. 3) Der foreligger en tilsidesættelse af omsorgsforpligtelsen og af princippet om god forvaltningsskik.

____________