Language of document :

25. oktoobril 2007 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-122/07)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada 30. novembri 2006. aasta teatis RELEX.K.4 D(2006)522434;

tühistada 15. veebruari 2007. aasta teatis D(2007) 502458;

tühistada otsus lõpetada uurimine seoses 6. septembri 2001. aasta sündmusega, mil hageja palus Euroopa Komisjoni Angola delegatsiooni turvatalituselt abi oma enda sõiduki kummi vahetamiseks;

tühistada kostja mistahes otsus jätta rahuldamata 1. septembri 2006. aasta taotlus, mille hageja esitas ametisse nimetavale asutusele;

tühistada vajalikus osas 16. juuli 2007. aasta teatis ADMIN.B.2/MB/nb D(07) 16072;

tühistada vajalikus osas mistahes otsus jätta rahuldamata 26. märtsi 2007. aasta taotlus, mille hageja esitas ametisse nimetavale asutusele;

kohustada kostjat viima läbi uurimine seoses 5. mai 2003. aasta sündmustega, mil EÜ Angola delegatsiooni ajutine haldusjuht sõitis hageja sõidukiga viimase elukoha väliparklast nelja kilomeetri kaugusel asuvasse paika, seoses 6. septembri 2001. aasta sündmustega ja seoses mistahes seosega nende sündmuste vahel; samuti teavitama hagejat viivitamatult selle uurimise tulemustest; panema selleks sobivatesse ja nähtavatesse kohtadesse üles teadaanded, mis sisaldavad uurimise järeldusi ja tagama neile järeldustele juurdepääsu; või teise võimalusena mõista kostjalt hageja kasuks 1. septembri 2006. aasta taotluse rahuldamata jätmisega pöördumatult tekitatud kahju hüvitamiseks välja 100 000 eurot või sellest suurem või väiksem summa, mida kohus peab õiglaseks ja ausaks, ja tänasest päevast alates tekitatava kahju osas 20 eurot või sellest suurem või väiksem summa, mida kohus peab õiglaseks ja ausaks, iga päeva eest, mis jääb homse ja selle päeva vahele, mil pärast uurimise läbiviimist teavitatakse hagejat selle järeldustest ja avalikustatakse need sobival moel;

mõista kostjalt hageja kasuks selle kahju hüvitamiseks, mis põhjustati pöördumatult seeläbi, et hagejale keelduti saatmast 30. novembri 2006. aasta teate itaaliakeelset tõlget, välja 20 000 eurot või sellest suurem või väiksem summa, mida kohus peab õiglaseks ja ausaks, ning samuti tänasest päevast alates tekitatava kahju osas 2 eurot või sellest suurem või väiksem summa, mida kohus peab õiglaseks ja ausaks, iga päeva eest, mis jääb homse ja selle päeva vahele, mil võetakse kõik meetmed keeldumise tühistamise elluviimiseks;

mõista kostjalt hageja kasuks uurimise lõpetamise otsuse tegemisest tulenevalt nii tekitatud kui ka tulevikus tekitatava kahju hüvitamiseks välja: pöördumatult tekitatud kahju osas 20 000 eurot või sellest suurem või väiksem summa, mida kohus peab õiglaseks ja ausaks, mis tuleb hagejale tasuda kohe pärast käesolevas kohtuasjas otsuse tegemist; tänasest päevast alates tekitatava kahju osas 25 eurot või sellest suurem või väiksem summa, mida kohus peab õiglaseks ja ausaks, iga päeva eest, mis jääb homse ja selle päeva vahele, mil kostja võtab kõik meetmed uurimise lõpetamise otsuse tühistamise elluviimiseks;

tuvastada selle õigusvastasus, et hagejat ei teavitatud vähemalt enne seda, kui talle edastati 30. novembri 2006. aasta teatis, uurimise lõpetamise otsusest;

tuvastada, et uurimise lõpetamisest teavitamata jätmine oli õigusvastane;

mõista kostjalt uurimise lõpetamisest teavitamata jätmisest tuleneva kahju hüvitamiseks hageja kasuks välja 50 000 eurot või sellest suurem või väiksem summa, mida kohus peab õiglaseks ja ausaks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab oma argumentide toetuseks kolm väidet: 1) põhjenduse täielik puudumine, samuti ebaloogilisus, vasturääkivus, mõistetamatus, segadusseajavus, ettekäänetel põhinevus ja uurimise puudumine või sobimatus; 2) õigusnormi raske, selge ja ilmne rikkumine; 3) hoolitsemiskohustuse ja hea halduse põhimõtte rikkumine.

____________