Language of document : ECLI:EU:F:2009:134

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(första avdelningen)

den 7 oktober 2009

Mål F-122/07

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Begäran om utredning – Vägran från en gemenskapsinstitution att översätta ett beslut till det språk som sökanden valt – Uppenbart att talan ska avvisas – Uppenbart ogrundad talan”

Saken: Talan väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, varigenom Marcuccio i första hand har yrkat ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens begäran om en påskyndad utredning av vissa händelser som inträffade under åren 2001 och 2003, samt förpliktande för kommissionen att utge skadestånd.

Avgörande: Det är uppenbart att sökandens talan i vissa delar ska avvisas och i övrigt ska ogillas på grund av att den i dessa delar helt saknar rättslig grund. Sökanden ska bära rättegångskostnaderna.


Sammanfattning

Tjänstemän – Administrationens omsorgsplikt – Skyldighet att i individuella beslut som riktas till en tjänsteman använda ett språk som vederbörande helt behärskar (Art. 21 EG; art. 41.4 i stadgan om de grundläggande rättigheterna; kommissionens arbetsordning, bilaga, punkt 4)

Institutionerna ska, i enlighet med deras omsorgsplikt, i individuella beslut som riktas till en tjänsteman använda ett språk som vederbörande helt behärskar.

Det framgår inte av vare sig artikel 21 tredje stycket EG, punkt 4 i kommissionens regler för god förvaltningssed eller artikel 41.4 i stadgan om de grundläggande rättigheterna att varje beslut som en institution i gemenskapen riktar till en av sina tjänstemän ska författas på det språk som användes i den inledande skriftväxlingen. Dessa bestämmelser är enbart tillämpliga på förhållanden mellan institutionerna och deras anställda när de sistnämnda riktar ett dokument till institutionerna i egenskap av unionsmedborgare och inte i egenskap av anställda hos gemenskaperna. Om institutionerna hade varit skyldiga att besvara en tjänstemans begäran på det språk som används i denna, skulle detta vålla oöverkomliga svårigheter för dem.

(se punkterna 60-65)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: den 23 mars 2000, T‑197/98, Rudolph mot kommissionen, REGP s. I‑A‑55 och II‑241, punkt 46 ; den 7 februari 2001, T‑118/99, Bonaiti Brighina mot kommissionen, REGP s. I‑A‑25 och II‑97, punkt 13 ; den 17 maj 2006, T‑95/04, Lavagnoli mot kommissionen, REGP s. I‑A‑2‑121 och II‑A‑2‑569, punkt 48

Personaldomstolen: den 13 december 2007, F-51/05 och F-18/06, Duyster mot kommissionen, REGP s. I‑A‑1‑0000 och II‑A‑1‑0000, punkterna 58–59