Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 20. januára 2011 - Strack/Komisia

(vec F-121/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Právomoc Súdu pre verejnú službu - Prípustnosť - Akt spôsobujúci ujmu)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Guido Strack (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Verejná služba - Zrušenie viacerých rozhodnutí Komisie, ktorými sa odmieta okamžitý a úplný prístup k rôznym údajom a dokumentom týkajúcim sa žalobcu - Návrh na náhradu škodu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý z účastníkov konania znáša vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 315, 22.12.2007, s. 50.