Language of document :

Žaloba podaná 23. júna 2006 - Andersson a i./Komisia

(Vec F-69/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Tommy Andersson (Brusel, Belgicko) a iní (v zastúpení: A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť individuálne rozhodnutia zo strany menovacieho orgánu, ktorými boli zamietnuté žiadosti žalobcov smerujúce k prijatiu prechodných opatrení zameraných na zabezpečenie rovnosti zaobchádzania a zabezpečenie žalobcami nadobudnutých práv v rámci povyšovania v roku 2005 a nasledujúcich,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojich žalôb sa žalobcovia odvolávajú na dôvody totožné s tými, ktoré boli uvedené v rámci veci F-47/061.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 154, 1.7.2006, s. 25.