Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 26. jūnijā - Baele u.c. pret Komisiju

(lieta F-70/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jan Baele, Beernem (Beļģija) un citi (pārstāvi - S. Rodrigues un A. Jaume, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas atteikumu ierakstīt prasītājus to civildienesta ierēdņu sarakstā, kas ir paaugstināti amatā A*10 un B*10 pakāpē 2005. amatā paaugstināšanas gadā, kā arī lēmumus, kas netieši izriet no 2005. gada 23. novembra Administratīvās informācijas Nr. 85-2005;

iecēlējinstitūcijai norādīt apstrīdēto lēmumu atcelšanas sekas un it īpaši prasītāju pakāpes pārkvalifikāciju, atkarībā no konkrētā gadījuma, A*10 pakāpē ar atpakaļejošu spēku no 2005. gada 1.marta vai B*10 pakāpē ar atpakaļejošu spēku no 2005. gada 1.janvāra;

pakārtoti, pirmkārt, pieprasīt, lai atbildētāja atzīst prasītājus par amatā paaugstināmiem ierēdņiem, atkarībā no konkrētā gadījuma, A*10 vai B*10 pakāpē viņu nākamās paaugstināšanas amatā laikā, un, otrkārt, piespriest atbildētājai segt prasītāju zaudējumus, kas viņiem radās no tā, ka viņi netika paaugstināti amatā, atkarībā no konkrētā gadījuma, A*10 pakāpē no 2005. gada 1. marta vai B*10 pakāpē no 2005. gada 1.janvāra;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītāji atsaucas uz tādiem pašiem pamatiem, kādi ir norādīti lietā F-45/06 1.

____________

1 - ES OV C 143, 17.06.2006., 39. lpp.