Language of document :

Beroep ingesteld op 26 juni 2006 - Baele e.a. / Commissie

(zaak F-70/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekers: Jan Baele (Beernem, België) en anderen (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en A. Jaume, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoekers

nietig te verklaren de weigering van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) om verzoekers te plaatsen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2005 tot de rang A*10 en B*10 zijn bevorderd, zoals deze besluiten impliciet volgen uit mededeling nr. 85-2005 van de administratie van 23 november 2005;

het TABG te wijzen op de gevolgen van de nietigverklaring van de bestreden besluiten, met name de herkwalificatie van verzoekers' rang in, naar gelang het geval, de rang A*10, met terugwerkende kracht tot 1 maart 2005, of de rang B*10, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005;

subsidiair, enerzijds, verweerster te gelasten, verzoekers bij hun volgende bevordering te beschouwen als in aanmerking komend voor bevordering tot, naar gelang het geval, de rang A*10 of de rang B*10 en, anderzijds, verweerster te veroordelen tot betaling van de schade die verzoekers hebben geleden als gevolg van het feit dat zij niet zijn bevorderd tot, naar gelang het geval, de rang A*10 met ingang van 1 maart 2005 of de rang B*10 met ingang van 1 januari 2005;

verweerster te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van hun beroep voeren verzoekers dezelfde middelen aan als die welke in het kader van zaak F-45/06 1 zijn aangevoerd.

____________

1 - PB C 143 van 17.6.2006, blz. 39.