Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2006 r. - Lebedef-Caponi przeciwko Komisji

(Sprawa F-71/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luksemburg) (Przedstawiciel: F. Frabetti, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącej za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi, skarżąca podnosi trzy zarzuty dotyczące:

po pierwsze, naruszenie ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego dotyczących przedstawicieli związkowych i regulaminowych pracowników, naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań oraz reguły "patere legem quam ipse fecisti",

po drugie, naruszenie zasady zakazu arbitralnego postępowania oraz zakazu nadużywania władzy, jak również naruszenie obowiązku uzasadnienia i praw do obrony;

po trzecie, naruszenie obowiązku staranności.

____________