Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 3. aprilli 2008. aasta otsus - Bakema versus komisjon

(Kohtuasi F-68/06)1

(Avalik teenistus - Lepingulised töötajad - Palgaastmele määramine - IV tegevusüksus - Diplom - Ametialane kogemus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Reint J. Bakema (Zuidlaren, Madalmaad) (esindajad: advokaadid L. Rijpkema ja A. Kootstra)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja M. Velardo)

Kohtuasja ese

Komisjoni sellise otsuse tühistamine, millega keeldutakse palgaastmele 14 kuuluvat ametnikku ümber määramast IV tegevusüksuse palgaastmele 16 ja käsitlemast tema "kandidaatsdiploma't" selliselt, et see tõendab täieliku kõrghariduse omandamist CEOS-i artikli 82 ja GIP artikli 2 tähenduses, mis reguleerivad lepinguliste töötajate töölevõtmise menetlust komisjonis.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada töölepinguid sõlmima volitatud asutuse otsus, millega määrati Reint J. Bakema 25. oktoobril 2005 sõlmitud lepingu alusel, millega sai temast Euroopa Ühenduste Komisjoni lepinguline töötaja, IV tegevusüksuse palgaastme 14 järku 1.

Muus osas jätta hagi rahuldamata.

Kumbki pool kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 2.9.2006, lk. 48.