Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 16 september 2010 - Baele e.a. / Commissie

(Zaak F-70/06)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 190 van 12/08/2006, blz. 36.