Language of document : ECLI:EU:F:2009:40

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)

2009. gada 28. aprīlī

Lieta F‑72/06

Luc Verheyden

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Iekšējā izmeklēšana, ko veic OLAF – OLAF lēmums nosūtīt informāciju valsts tiesu iestādēm – Pieņemamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru L. Verheyden būtībā lūdz, pirmkārt, atcelt lēmumu, ar kuru Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) nolēma nosūtīt informāciju par viņu Itālijas tiesu iestādēm, kā arī piespriest Komisijai tam samaksāt zaudējumu atlīdzību

Nolēmums Prasītāja prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) lēmums nosūtīt informāciju valsts tiesu iestādēm – Iekļaušana

(Civildienesta noteikumu 90.a pants; Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1073/1999 10. panta 2. punkts)

2.      Ierēdņi – Prasība – Prasība pret Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF)

(Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punkts un 90.a pants)

3.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšējs administratīvais process

(Civildienesta noteikumu 90. pants)

1.      Ņemot vērā iespējamās sekas, kādas ir Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) lēmumiem nosūtīt informāciju valsts tiesu iestādēm saskaņā ar Regulas Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic OLAF, 10. panta 2. punktu, un ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt to personu, uz kurām attiecas Civildienesta noteikumi, tiesības uz efektīvu tiesas aizsardzību, šie lēmumi ir nelabvēlīgi akti Civildienesta noteikumu 90.a panta izpratnē.

(skat. 38. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2009. gada 28. aprīlis, F‑5/05 un F‑7/05, Violetti u.c./Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 69.–97. punkts.

2.      Civildienesta noteikumu 90.a panta ieviestajā tiesību aizsardzības līdzekļu sistēmā prasība par zaudējumu atlīdzību, ar kuru tiek lūgts atlīdzināt Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) nodarīto kaitējumu, ir pieņemama tikai tad, ja pirms tās ir notikusi pirmstiesas procedūra atbilstoši Civildienesta noteikumu normām. Šī procedūra atšķiras atkarībā no tā, vai zaudējumu, kuru tiek lūgts atlīdzināt, izraisīja nelabvēlīgs akts Civildienesta 90.a panta nozīmē vai OLAF rīcība, kas nav lēmums. Pirmajā gadījumā personai noteiktajā termiņā ir jāiesniedz OLAF direktoram sūdzība par konkrēto aktu. Savukārt otrajā gadījumā administratīvajam procesam ir jāsākas ar lūgumu atlīdzināt zaudējumu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktu, un vajadzības gadījumā tam seko sūdzība par lēmumu, ar kuru šo lūgumu noraida. Tomēr, ja starp prasību atcelt tiesību aktu un prasījumu par zaudējumu atlīdzību pastāv tieša sakarība, pēdējais ir pieņemams kā prasības atcelt tiesību aktu papildinājums un pirms tam nav noteikti jābūt lūgumam, kurā administrācija tiek aicināta atlīdzināt iespējami nodarīto kaitējumu, un sūdzībai, ar kuru tiek apstrīdēta lūguma netiešā vai tiešā atteikuma pamatojums.

(skat. 53. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 1996. gada 28. jūnijs, T‑500/93 Y/Tiesa, Recueil FP, I‑A‑335. un II‑977. lpp., 64. un 66. punkts.

3.      Tas, ka administrācija nav ievērojusi Civildienesta noteikumu 90. pantā noteiktos termiņus, var būt par iemeslu attiecīgās iestādes atbildībai par, iespējams, ieinteresētajām personām nodarīto kaitējumu, ar nosacījumu, ka tie, lai saņemtu norādīto kaitējuma atlīdzību, ir izmantojuši abus pirmstiesas procedūras posmus, proti, lūgumu un pēc tam sūdzību.

(skat. 60. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 26. janvāris, T‑267/03 Roccato/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1. un II‑1. lpp., 84. punkts.