Language of document : ECLI:EU:F:2009:40

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 28. apríla 2009

Vec F‑72/06

Luc Verheyden

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Interné vyšetrovanie OLAF‑u – Rozhodnutie OLAF‑u postúpiť informácie vnútroštátnym súdnym orgánom – Prípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, ktorou sa pán Verheyden domáha najmä zrušenia rozhodnutia Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) postúpiť talianskym súdnym orgánom informácie, ktoré sa ho týkajú, ako aj uloženia povinnosti Komisii nahradiť mu škodu

Rozhodnutie: Žaloba žalobcu sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Rozhodnutie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) postúpiť informácie vnútroštátnym súdnym orgánom – Začlenenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90a; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/1999, článok 10 ods. 2)

2.      Úradníci – Žaloba – Žaloba smerujúca proti Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF)

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 1 a článok 90a)

3.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúce administratívne konanie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90)

1.      Rozhodnutia, ktorými Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) podľa článku 10 ods. 2 nariadenia č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) postúpil informácie vnútroštátnym súdnym orgánom, predstavujú vzhľadom na dôsledky, ktoré môžu spôsobiť, a vzhľadom na potrebu zabezpečiť účinnú súdnu ochranu osôb, na ktoré sa služobný poriadok vzťahuje, akty spôsobujúce ujmu v zmysle článku 90a služobného poriadku.

(pozri bod 38)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 28. apríla 2009, Violetti a i./Komisia, F‑5/05 a F‑7/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, body 69 až 97

2.      V systéme procesných prostriedkov, ktorý bol zavedený článkom 90a služobného poriadku, je žaloba o náhradu škody spôsobenú Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) prípustná len vtedy, ak jej predchádzalo konanie pred podaním žaloby v súlade s ustanoveniami služobného poriadku. Toto konanie sa líši podľa toho, či ujma, ktorej náhrada sa požaduje, vyplýva z aktu spôsobujúceho ujmu v zmysle článku 90a služobného poriadku, alebo z konania OLAF-u, ktoré nemá rozhodovaciu povahu. V prvom prípade prináleží dotknutej osobe, aby v stanovených lehotách predniesla riaditeľovi OLAF-u sťažnosť smerujúcu proti dotknutému aktu. Naopak, v druhom prípade musí správne konanie začať podaním žiadosti v zmysle článku 90 ods. 1 služobného poriadku smerujúcej k získaniu odškodnenia a prípadne pokračuje sťažnosťou smerujúcou proti rozhodnutiu zamietajúcemu žiadosť. Ak však existuje priama spojitosť medzi žalobou o neplatnosť a žalobou o náhradu škody, žaloba o náhradu škody je prípustná ako doplnok žaloby o neplatnosť bez toho, aby jej musela nevyhnutne predchádzať žiadosť vyzývajúca administratívu k náprave údajne utrpenej ujmy a sťažnosť napádajúca dôvodnosť priameho alebo nepriameho zamietnutia žiadosti.

(pozri bod 53)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 28. júna 1996, Y/Súdny dvor, T‑500/93, Zb. VS s. I‑A‑335, II‑977, body 64 a 66

3.      Nedodržanie lehôt stanovených v článku 90 služobného poriadku administratívou môže spôsobiť vznik zodpovednosti príslušnej inštitúcie za prípadnú škodu spôsobenú dotknutým osobám, avšak za podmienky, že tieto osoby na účely získania náhrady údajnej škody dodržali dve etapy konania pred podaním žaloby, a teda podali žiadosť a potom sťažnosť.

(pozri bod 60)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 26. januára 2005, Roccato/Komisia, T‑267/03, Zb. VS s. I‑A‑1, II‑1, bod 84