Language of document :

Sag anlagt den 5. marts 2021 – Europa-Parlamentet mod Europa-Kommissionen

(Sag C-144/21)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Europa-Parlamentet (ved L. Visaggio, C. Ionescu Dima og M. Menegatti, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Artikel 1, stk. 1 og 5, artikel 2, 3, 4, 5, 7, 9 og 10, i Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2020) 8797 af 18. december 2020 om delvis godkendelse af visse anvendelser af chromtrioxid i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 (Chemservice GmbH m.fl.) annulleres, for så vidt som de tillader anvendelse 2, 4 og 5 (tillige med anvendelse 1 beregnet til formulering af blandinger tilsigtet anvendelse 2, 4 og 5) med godkendelsesnr. REACH/20/18/0 – REACH/20/18/27.

Subsidiært annulleres Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2020) 8797 i sin helhed.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren påberåbt sig et enkelt anbringende om, at den anfægtede afgørelse blev vedtaget i strid med de krav, der er opstillet i artikel 60, stk. 4 og 7, i forordning nr. 1907/2006, og gjort gældende, at den derfor skal annulleres, for så vidt som den tillader anvendelse 2, 4 og 5 (tillige med anvendelse 1 beregnet til formulering af blandinger tilsigtet anvendelse 2, 4 og 5) med godkendelsesnr. REACH/20/18/0 – REACH/20/18/27. Subsidiært, såfremt Domstolen måtte fastslå, at de i den anfægtede afgørelse omhandlede tilladelser til anvendelse 6, med godkendelsesnr. REACH/20/18/28 – REACH/20/18/34, er uløseligt forbundet med tilladelserne til andre anvendelser end anvendelse 2, 4 og 5 (tillige med anvendelse 1 beregnet til formulering af blandinger tilsigtet anvendelse 2, 4 og 5), og at de derfor ikke kan udskilles fra den øvrige del af denne afgørelse, har sagsøgeren gjort gældende, at den anfægtede afgørelse skal annulleres i sin helhed.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18.12.2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT 2006, L 396, s. 1).